Právní aktuality 14.2.2012 - 15.2.2012


15-02-2012 ::: Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Dne 15.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 48/2012 Sb. vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.

Vyhláškou vydanou podle § 8 odst. 5 zákona o Finanční správě ČR stanovilo Ministerstvo financí územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Dle důvodové zprávy k vyhlášce je vytvoření územních pracovišť finančních úřadů součástí reorganizace orgánů daňové správy na regionální a lokální úrovni, a to v podobě transformace současných 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů na Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů se sídly totožnými se sídly současných samosprávných krajů a jejich územní pracoviště. Územní pracoviště se mají nacházet ve všech místech mimo sídlo nově příslušného finančního úřadu (zřízeného 1. ledna 2013), v nichž se do 31. prosince 2012 nacházel některý z finančních úřadů, které budou 1. ledna 2013 zrušeny. Na územní pracoviště (zřízená organizačním řádem Finanční správy ČR) budou transformovány rovněž zrušené finanční úřady nacházející se v sídlech nově zřízených finančních úřadů. Vedle toho bude vytvořeno šest územních pracovišť Specializovaného finančního úřadu, a sice v Brně, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové, v Ostravě, v Plzni a v Ústí nad Labem.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

15-02-2012 ::: Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy ČR

Dne 15.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 47/2012 Sb. vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky.

Vyhláškou vydanou podle § 16 odst. 2 zákona o Finanční správě České republiky stanovilo Ministerstvo financí vzor služebního průkazu jednak zhotoveného z polykarbonátu, jednak tištěného na ceninovém papíře. Jelikož je zajištění výroby karet z polykarbonátu časově náročnější, byla ponechána také možnost jednodušeji vyrobitelného tištěného průkazu s bezpečnostními prvky jako podpůrné alternativy. Při prokazování oprávnění zaměstnance k výkonu pravomoci orgánu Finanční správy ČR budou oba průkazy vzájemně zastupitelné. Dle důvodové zprávy mají služební průkazy vedle role služebního průkazu ve smyslu zákona o Finanční správě ČR plnit současně roli zaměstnaneckého průkazu pro vnitřní potřebu Finanční správy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

15-02-2012 ::: Novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti

Dne 10.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 46/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláškou se mění seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech, když je stanoveno jeho nové znění. Novela je reakcí na novelizaci katalogu činností v bezpečnostních sborech provedenou nařízením č. 460/2011 Sb., která proběhla následkem ustavení Generální inspekce bezpečnostních sborů podle zákona č. 341/2011 Sb. Má jí být dosaženo souladu se současným zněním katalogu, a tedy stavu, kdy bude moci být také u příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů posuzována jejich zdravotní způsobilost.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.2.2012.

15-02-2012 ::: Novela vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Dne 10.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 44/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou dle důvodové zprávy reaguje Ministerstvo vnitra na žádost Ministerstva dopravy stran doplnění nové správní činnosti, a sice správního rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, mezi ty správní činnosti, k jejichž vykonávání je potřebné prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Při své žádosti Ministerstvo dopravy vycházelo ze svých poznatků získaných v současné praxi, kdy registruje mnohé případy nesprávného úředního postupu při výkonu takové agendy. Ty jsou následně spojeny s vysokými náhradami škod. Vychází se z předpokladu, že pokud budou úředníci, kteří tuto agendu vykonávají, náležitě odborně připraveni, nebude docházet k pochybením v takovém rozsahu.
Dle přechodného ustanovení mají ti úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této novelizační vyhlášky vykonávají správní činnost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, prokázat svoji zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2012.

Infodeska.cz