Právní aktuality 14.1.2015 - 28.1.2015


Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby(28.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.1.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 4/2015 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby.

Tohle velmi krátké nařízení spočívající, vedle ustanovení o účinnosti, v jediném paragrafu stanovuje v návaznosti na § 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, že státní zaměstnanci vykonávají službu v oboru služby „Organizační věci služby a správa služebních a pracovněprávních vztahů“. Dle Ministerstva vnitra je cílem určit obory služby, v nichž bude vykonávat službu náměstek ministra vnitra pro státní službu, personální ředitel sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, státní tajemníci ministerstev a Úřadu vlády České republiky a vedoucí služebních úřadů.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 5.1.2015.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění(28.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6.1.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 1/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce právě vydaným zákonem reaguje na situaci, která zde vyvstala po vydání nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 dne 25.3.2014, jenž byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. Tímto nálezem byla uplynutím roku 2014 zrušena dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Ústavní soud v nálezu konstatoval, že odpověď na otázku, zda má pojištěnec nárok na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vyplývat přímo ze zákona. Bylo tedy nezbytné stanovit podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje, přímo zákonem. Jde typicky o délku léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů. Medicínská odborná kritéria, jakými jsou například kontraindikace, lázeňská místa, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje vhodné k léčení daných nemocí, potřebná vyšetření aj., ale také podrobnosti týkající se uplatňování nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (například náležitosti návrhu na danou péči), pak mohou být stanoveny podzákonným právním předpisem. Po novele by tedy měly být podmínky úhrady lázeňské léčebně rehabilitační péče z prostředků systému veřejného zdravotního pojištění nově stanoveny tak, aby odpovídaly požadavkům uvedeného nálezu.

Další úpravy podmínek by pak měly směřovat k umožnění pojištěncům s vybranými onemocněními

absolvovat delší, popř. četnější lázeňské léčebné pobyty, a obecněji k větší podpoře lázeňské léčebné rehabilitační péče. V posledních letech byl totiž zaznamenán trend postupného úbytku poskytnutých léčebných pobytů, a to jak z důvodů odborných, medicínských, tak těch sociálních. Právě publikovaná novela má být nástrojem, který tento trend zastaví. Vše má směřovat ke stabilizaci situace v českém lázeňství.

Zákon nabyl účinnosti dnem 6.1.2015.

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání(28.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.1.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 3/2015 Sb. vyhláška o některých dokladech o vzdělání.

Vyhláška vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 28 odst. 7 a 8 školského zákona nově v podrobnostech upravuje obsah a formu tiskopisů dokladů o vzdělání, jejich vzory, obsah a formu výpisů z vysvědčení a opisy a stejnopisy vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu. Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, která se, s účinností té nové, zrušuje, a to včetně svých novel.

K přijetí nové právní úpravy dle důvodové zprávy došlo proto, aby se oproti té dosavadní, již pětkrát novelizované, zpřehlednil soubor vzorů školních vysvědčení a dokladů o dosažení stupně vzdělání. Pro racionalizaci zpracování údajů na vysvědčení se v tiskopisech dokladů o dosažení stupně vzdělání rovněž umožňuje uvádět grafický, tzv. QR kód.

Byť je ve vyhlášce uvedeno, že má nabýt účinnosti dnem 1.1.2015, tohoto dne své účinnosti nabýt nemohla. Ve Sbírce zákonů byla totiž publikována až 7.1.2015, přičemž zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv jasně stanoví, že v žádném případě není možné, aby právní předpis nabyl své účinnosti dříve než dnem publikace ve Sbírce zákonů. V takovém případě je dle rozsudku Nejvyššího správního soudu (4 Ans 5/2007) nutné pohlížet na ustanovení o účinnosti jako na neexistující a aplikovat obecné pravidlo o účinnosti právního předpisu patnáctým dnem po vyhlášení. S přihlédnutím k tomuto tedy vyhláška nabyla účinnosti dnem 22.1.2015.

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče(28.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6.1.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 2/2015 Sb. vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Vyhláška byla vydána v souvislosti se změnami zákona o veřejném zdravotním pojištění realizovanými zákonem publikovaným pod č. 1/2015 Sb., jež byly provedeny v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 dne 25.3.2014. Tento nález uplynutím roku 2014 zrušil dosavadní vyhlášku č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, a nadto definoval, které podmínky nároku na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče v systému veřejného zdravotního pojištění musejí být určeny přímo na zákonné úrovni a u kterých postačí podzákonný prováděcí právní předpis. Nová vyhláška je součástí této nově přijaté koncepce.

V její příloze jsou pro jednotlivé indikace v podrobnostech stanoveny indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 6.1.2015.

Infodeska.cz