Právní aktuality 14.6.2011- 19.6.2011


14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Dne 13. 6. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 155/2011 Sb. vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví podle § 34 odst. 1 vodního zákona stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí, když do českého právního řádu zapracovává čl. 6 a Přílohu III směrnice EP a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

Ke 13. 6. 2011 pak dochází na základě nové vyhlášky č. 157/2011 Sb. ke zrušení vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, a to včetně jejích novelizačních vyhlášek č. 168/2006 Sb. a 152/2008 Sb.

14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vojenské letecké technice

Dne 13. 6. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 154/2011 Sb. vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice).
Vyhláškou vydanou podle § 2 odst. 10 písm. c) a § 35p zákona o ozbrojených silách Ministerstvo obrany stanovilo druhy a kategorie výrobků vojenské letecké techniky, kategorie vojenských letadlových částí a kategorie vojenských leteckých pozemních zařízení a dále blíže určilo určenou vojenskou leteckou techniku, vojenský letecký rejstřík ČR, schvalování typu vojenské letecké techniky, kontrolu způsobilosti vojenské letecké techniky, provoz vojenského letadla a určeného leteckého pozemního zařízení a nakonec výuku a výcvik.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Platnost Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů byla ukončena

Dne 10. 6. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 55/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů.

Sdělením je podávána informace, že na základě přijetí Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2009/917/SVV ze dne 30. 11. 2009 o používání informačních technologií pro celní účely byla dne 26. 5. 2011 ukončena platnost Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely přijaté v Bruselu dne 26. července 1995 a vyhlášené pod č. 19/2006 Sb. m. s. a jejích protokolů vyhlášených pod č. 20/2006 Sb. m. s., 58/2008 Sb. m. s. a 59/2008 Sb. m. s.

14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda mezi ministerstvy obrany ČR a Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Dne 10. 6. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 54/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Účelem dohody podepsané dne 12. 5. 2011 v Levoči je stanovit formy, zásady a pravidla spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie jakožto vědeckých, výzkumných a vývojových, výrobních a podpůrných aktivit v ozbrojených silách nebo v jejich prospěch v oblastech, jakými jsou geodezie a geofyzika, geografie, topografie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, geografické informační systémy a kartoreprodukce, a v dalších oblastech souvisejících s údaji o povrchu Země a jejich vlivu na bojové aktivity.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 12. 5. 2011.

Infodeska.cz