Právní aktuality 13.8.2014 - 19.8.2014


Novela nařízení o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu(19.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18.8.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 170/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení, které upravuje způsob evidence pracovních úrazů a jehož prostřednictvím jsou zabezpečeny toky informací o pracovních úrazech subjektům, které s nimi dále pracují, je dle Ministerstva práce a sociálních věcí aktuálně novelizováno z důvodu potřeby zpřesnit stávající podmínky pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti. Jde především o plnění povinností ve vztahu k EUTOSTATU dle požadavků stanovených evropským nařízením č. 349/2011, kterým se provádí nařízení o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.

Z toho důvodu, vedle dalších změn, byla do nařízení vložena nová příloha zpřesňující evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla dle klasifikace ESAW. Zpřesňují se rovněž některé povinnosti zaměstnavatele stran evidence o úrazech vedené v knize úrazů, nově je například stanovena povinnost zaměstnavatele popsat úrazový děj. Novela má také přispět ke snížení administrativní zátěže v situacích, u nichž z praxe vyplynulo, že jsou povinnosti nastaveny ve zbytečně širokém rozsahu. Jde především o redukci ohlášení pracovního úrazu, respektive zasílání záznamu o úrazu těm subjektům, u nichž se v praxi ukázalo, že je to nadbytečné, s jinými povinnostmi duplicitní a administrativně zatěžující.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Novela nařízení, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání(19.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18.8.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 168/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Novelizační nařízení zpracované mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 aktualizuje seznam nemocí z povolání na základě potřeb, jež měly aktuálně vyplynout. Aktualizace se týká některých nemocí z povolání způsobených fyzikálními faktory a některých nemocí z povolání týkajících se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice.

Nařízení má nabýt účinnosti dnem 1.1.2015.

Prezident podepsal deset zákonů(19.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 13.8.2014 podepsal prezident republiky deset aktuálně schválených zákonů.

Je mezi nimi například novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, novela zákona o ochraně přírody, novela zákona o zemědělství či zákon o kybernetické bezpečnosti. Novelizován má být rovněž zákon o dráhách, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon o důchodovém pojištění, zákon o vnitrozemské plavbě, zákon o soudech a soudcích nebo zákon o odpadech.

Aktuálně již nic nebrání publikaci těchto zákonů ve Sbírce zákonů, kterou lze tak očekávat v brzké době.

Vyhláška o vnějším označení příslušníka Vězeňské služby(19.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 166/2014 Sb. vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel.

Vyhláškou vydanou podle zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Ministerstvo spravedlnosti nově specifikovalo vnější označení příslušníka Vězeňské služby, vzory služebních stejnokrojů a jejich vnější označení, parametry rezortního oborového znaku a postup při prokazování příslušnosti k Vězeňské službě. Zabývá se v ní rovněž identifikačním číslem a identifikačním štítkem a vedle toho barevným provedením a označením služebních vozidel Vězeňské služby.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 18.8.2014.

Infodeska.cz