Právní aktuality 13.3.2013 - 20.3.2013


Novela vyhlášky o dokumentaci staveb (20.03.2013)

Dne 14.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 62/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vyhláška byla předložena v návaznosti na přijetí zákona č. 350/2012 Sb., kterým se měnil stavební zákon, jejím předmětem jsou změny legislativně technického charakteru, jejichž provedení si v jí novelizované vyhlášce uvedená novela stavebního zákona vyžádala. Do vyhlášky o dokumentaci staveb jsou především nově vložena ustanovení o rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, pro vydání rozhodnutí o změně využití území, pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, ale také společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dle předkládací zprávy k vyhlášce vše z důvodu úzké provázanosti územního a stavebního řízení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.3.2013.

Novela vyhlášky o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (20.03.2013)

Dne 14.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 63/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Rovněž tato novela byla přijata v souvislosti s novelizací stavebního zákona provedenou zákonem č. 350/2012 Sb., která obsahovala některé změny a úpravy, jež bylo potřeba také v prováděcí vyhlášce zohlednit. Dle důvodové zprávy jde například o žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, obsah společného rozhodnutí, žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, obsah územního souhlasu, obsahové náležitosti informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie, obsahové náležitosti žádosti o povolení k předčasnému užívání či obsahové náležitosti povolení k předčasnému užívání. Do vyhlášky jsou také začleněna ustanovení z vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jež se s účinností právě vydané novelizační vyhlášky zrušuje. Nově jsou upraveny také formuláře pro podávání jednotlivých žádostí, v jejichž podobě a požadavcích na jejichž obsah byly provedeny za účelem jejich komfortnější použitelnosti zásadní změny.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.3.2013.

Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (20.03.2013)

Dne 14.3.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 64/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.

Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb. byla dle důvodové zprávy Ministerstvem zemědělství přijata jednak jako adekvátní reakce na požadavky subjektů, které jsou adresáty novelizované vyhlášky a které s ní přicházejí při své činnosti pravidelně do styku, jednak má ambici zpřesnit a doplnit ta ustanovení vyhlášky, která doposud byla zdrojem nejednoznačného výkladu a nebyla pro uživatele vyhlášky dostatečně návodná. Změny se týkají například ustanovení o označování skotu a turů, o společném chovu zvířat v jedné stáji, o vedení registru koní v hospodářství, o průkazech koní, ale i mnoha ustanovení dalších. Vedle vyhlášky č. 136/2004 Sb. je novelizována také vyhláška č. 448/2006 Sb. o provedení některých ustanovení plemenářského zákona.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

Novela zákona o zdravotních službách (20.03.2013)

Dne 14.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 66/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Novelou zákonodárce modifikuje ta ustanovení zákona o zdravotních službách, jejichž aplikace se v průběhu doby dosavadní účinnosti tohoto zákona ukázala jako problematická. Jde především o ustanovení vymezující postupy při poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům a pacientům zbaveným způsobilosti k právním úkonům, kdy se ukázalo, že je mnohdy jednak obtížné získat v souladu s původním zněním ustanovení souhlas s poskytováním zdravotních služeb nezletilému pacientu od obou rodičů, především pak v případě neúplných rodin, jednak je nevhodné samotné vymezení zdravotní služby, která může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, k níž byl takový souhlas právě potřeba. Jako problematické se ukázalo rovněž ustanovení o povinnostech poskytovatele zdravotních služeb stran zajištění pracovníků s určitým stupněm rozšířeného pedagogického vzdělání, kteří budou vykonávat odborný dohled nad osobami připravujícími se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání a kteří jsou zároveň v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. S příslušnými nově znějícími ustanoveními již k popsaným aplikačním problémům nemá docházet.

Zákon nabývá účinnosti dnem 14.3.2013.

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (20.03.2013)

Dne 14.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 67/2013 Sb. zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Zákonodárce dle důvodové zprávy vydáním zákona reaguje na situaci, kdy doposud nebyl k dispozici právní předpis, který by komplexně upravoval problematiku služeb a dodávek zboží spojených s užíváním bytu, stanovil obecná pravidla rozúčtování a upravil práva a povinnosti stran, postupy a lhůty pro rozúčtování. Právní úprava dané problematiky byla roztříštěná, specifikace plnění a jejich ocenění se řídila především zvláštními právními předpisy pro jednotlivé druhy plnění nebo speciálními úpravami pro jednotlivé formy bydlení. Nová právní úprava prezentovaná právě vydaným zákonem se týká všech forem bydlení, tedy užívání bytu na základě smlouvy nájemní, užívání družstevního bytu i užívání bytu na základě vlastnického práva, a pokud je v domě vedle bytů také nebytový prostor, týká se i tohoto nebytového prostoru. Takto široce pojatá právní úprava má smluvním stranám umožnit jednoduše se dohodnout na rozsahu služeb, způsobu rozúčtování, zálohování a vyúčtování, ale také stanovit postup pro případ, že by se smluvní strany nedohodly.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2014, tedy současně s novým občanským zákoníkem, na který koncepčně navazuje.

Infodeska.cz