Právní aktuality 13.2.2013 - 18.2.2013


18-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MF o emisních podmínkách nových dluhopisů České republiky

Dne 18.2.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 35/2013 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %.

Dle sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele a v podobě zaknihovaného cenného papíru. Jmenovitáhodnota dluhopisu byla stanovena ve výši 10.000,- Kč. Datem emise je den 25.2.2013, datem splatnosti pak den 25.8.2028. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 120 mld. Kč, rozsah objemu emise bude možné zvětšit o dalších až 40 mld. Kč.

18-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

Dne 18.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 34/2013 Sb. vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství k provedení § 21 odst. 15, § 23 odst. 4 a § 24 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona upravuje způsob přípravy krokodýlů, jejich těl, krokodýlího masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu vyšetření, veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočišnými produkty pocházejícími z krokodýlů, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení, a také vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů do oběhu. Vyhláška je vydána v návaznosti na přímo použitelná evropská nařízení č. 178/2002, č. 852/2004 a č. 853/2004. Krokodýl, narozdíl například od skotu, drůbeže nebo prasat, však v současné době není zahrnut mezi zvířata, na jejichž živočišné produkty se přímo použitelné evropské nařízení 853/2004 vztahuje, patří mezi neharmonizovanou komoditu. Proto bylo dle důvodové zprávy nezbytné tyto podmínky stanovit prováděcím vnitrostátním právním předpisem. Krokodýly lze totiž ve smyslu veterinárního zákona považovat za hospodářská zvířata. Jejich výčet v § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona je pouze demonstrativní a nevylučuje, aby byl považován za hospodářské zvíře rovněž krokodýl, a to i přes to, že je jejich chov v podmínkách České republiky méně obvyklý. Krokodýla lze z pohledu veterinárního zákona považovat rovněž za jatečné zvíře, tedy hospodářské zvíře, jež je určeno k porážce a jatečnému zpracování a jehož maso je určeno k výživě lidí. Farmový chov krokodýla a jeho využití jako jatečného zvířete se v Evropě poměrně úspěšně rozmáhá a i v České republice již jsou krokodýli takto chováni. Proto bylo dle důvodové zprávy v dané oblasti přistoupeno v zájmu ochrany spotřebitele k nové regulaci. Vyhláška má provozovatelům farem umožnit produkci krokodýlího masa, jeho distribuci a uvolnění do oběhu v rámci České republiky, například do zařízení veřejného stravování nebo do obchodní sítě, ale i na trh v rámci Evropské unie.

Vyhláškou je také novelizována vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování. Účinnosti nabývá dnem 1.3.2013.

18-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Dne 18.2.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 32/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.

Novelou dochází ke změně § 4, kterým se upravuje maximální míra veřejné podpory pro investiční akci ve výrobě. Dle informace předkladatele má novela zpřesnit, kdy se v případě investiční akce v oblasti výroby maximální míra veřejné podpory snižuje z přípustné míry veřejné podpory a kdy naopak zůstává nezměněna.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 18.2.2013.

18-02-2013 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona o specifických zdravotních službách

Dne 15.2.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 30.1.2013, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Novela se dotýká v poslední době často diskutované problematiky posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Dle dosavadního znění § 59 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách se osoba ucházející se o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Jelikož jsou dle zákoníku práce základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopadá v současné době povinnost podrobit se lékařské prohlídce i na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Dle předkladatelů návrhu zákona však tato relativně nová povinnost zbytečně zatěžuje zaměstnavatele i zaměstnance sjednávající takové dohody uzavírané na časově omezenou dobu. Proto má novelou dojít k zúžení okruhu těchto osob ucházejících se o zaměstnání, jež mají povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce, přičemž však tato povinnost nebude ani u dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti zcela vyloučena. Nadále budou stanoveny situace, kdy bude nutné, aby se uchazeč sjednávající jednu z uvedených dohod lékařské prohlídce podrobil. Dojde rovněž ke zpřesnění pravidel pro poskytování pracovnělékařských služeb.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

18-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Dne 15.2.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 8/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Návrhy těchto změn a doplňků byly vypracovány na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2011 a 2012, změny a doplňky samotné pak vstoupily v platnost, a to také pro Českou republiku, dne 1.1.2013. Platnost Příloh A a B ve znění změn přijatých v letech 2009 a 2010 vyhlášených pod č. 17/2011 Sb. m. s., tedy jejich předchozího znění, končí dnem 30.6.2013, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak. V novém sdělení je vyhlášeno jak anglické znění obou příloh ve znění uvedených změn, tak jejich překlad do českého jazyka.

Infodeska.cz