Právní aktuality 13.11.2013 - 26.11.2013


Nová katastrální vyhláška (26.11.2013)

Dne 18.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 357/2013 Sb. vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému katastrálnímu zákonu publikovanému ve Sbírce zákonů pod č. 256/2013 Sb., který nabude účinnosti dnem 1.1.2014. Tak, jako nový katastrální zákon nahrazuje, mimo jiné, dosavadní zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, tak také nová katastrální vyhláška obsahově navazuje na tu dosavadní, tedy vyhlášku č. 26/2007 Sb., která prováděla předchozí katastrální zákon a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, byť ta byla zrušena přímo již novým katastrálním zákonem.

Nová vyhláška tak v podrobnostech upravuje obsah souboru geodetických a popisných informací, činnost při správě a obnově katastrálního operátu, postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy úředně ověřeny, formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv a listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru. Zabývá se rovněž zeměměřickými činnostmi pro účely katastru, vyhotovováním geometrických plánů, vytyčováním hranic pozemků a označováním územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem.

Ambicí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který vyhlášku vydal, bylo, dle důvodové zprávy, zasáhnout do obsahu katastru nebo do způsobu jeho vedení zpravidla pouze v těch případech, kdy to bylo vynuceno obsahem nového katastrálního zákona nebo nového občanského zákoníku. Další změny jsou pak projevem snahy text prováděcího předpisu na základě dosavadních zkušeností zpřesnit.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zápis Pomazánkového másla do rejstříku zaručených tradičních specialit (26.11.2013)

Dne 15.11.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 305, str. 22, zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13.11.2013 o zamítnutí žádosti o zápis do rejstříku zaručených tradičních specialit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (Pomazánkové máslo (ZTS)).

Rozhodnutím byla poté, co Komise provedla přezkum žádosti České republiky o zápis názvu „Pomazánkové máslo“ jakožto zaručené tradiční speciality, tato žádost zamítnuta. Komise uvádí, že již v roce 2011 Českou republiku informovala o tom, že název „máslo“ je definován a podléhá podmínkám použití podle čl. 115 a přílohy XV nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, které pro něj zejména požaduje obsah mléčného tuku nejméně 80 % a méně než 90 %. Popis produktu „Pomazánkové máslo“ však tyto podmínky nesplňuje. To, že název „Pomazánkové máslo“ není v souladu s podmínkami stanovenými výše uvedeným nařízením, potvrdil následně Soudní dvůr svým rozsudkem ve věci C-37/11 z 18.10.2012. Komise tedy konstatovala, že ani žádost o zápis názvu „Pomazánkové máslo“ jakožto zaručené tradiční speciality není v souladu s nařízením (ES) č. 1234/2007 a musí být tedy zamítnuta.

Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí (26.11.2013)

Dne 18.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 358/2013 Sb. vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Také tato vyhláška je dalším z prováděcích právních předpisů k novému katastrálnímu zákonu účinnému od 1.1.2014, který byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 256/2013 Sb. V podrobnostech upravuje podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu poskytovaných údajů z katastru, podmínky šíření údajů z katastru, úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem, ale také podmínky poskytování služby sledování změn v katastru zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky. Vyhláška nahrazuje a obsahově navazuje na dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, která již byla formálně zrušena novým katastrálním zákonem.

Opět zde bylo ambicí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního udržet kontinuitu s předchozí vyhláškou a změny provést jen tehdy, kdy bylo nezbytné přizpůsobit terminologii a některé procesy požadavkům nového katastrálního zákona a nového občanského zákoníku, případně jen právní úpravu v tom kterém ohledu na základě dosavadních zkušeností zpřesnit. V souvislosti s principem materiální publicity, který dojde s příchodem nového roku výrazného uplatnění, se rovněž zavádí služba sledování změn v katastru jakožto nová forma poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (26.11.2013)

Dne 18.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 359/2013 Sb. vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.

I do třetice se jedná o vyhlášku provádějící nový katastrální zákon, tedy zákon č. 256/2013 Sb., který nabude účinnosti dnem 1.1.2014. Stanovuje vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v listinné podobě, když doplňuje, že formulář návrhu je možné vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti, stejně jako nový katastrální zákon další k němu prováděcí vyhlášky, dnem 1.1.2014.

Dohoda mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech (20.11.2013)

Dne 13.11.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 90/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech.

Smluvní strany dohody podepsané v Jihoafrické republice dne 26.10.2012 se v ní zavázaly, že jejich příslušné orgány zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů týkajících se daní, na které se dohoda vztahuje. Jde o informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Informace obdržené žádající stranou podle této dohody má být možné použít v žádající straně jako důkaz v trestním řízení pouze, pokud s tím justiční nebo jiné příslušné orgány dožádané strany vysloví souhlas v souladu s právním řádem dožádané strany, je-li podle tohoto právního řádu takového souhlasu třeba.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 20.9.2013, její ustanovení se budou provádět v souladu s jejím článkem 14.

Vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu (20.11.2013)

Rozhodnutím vydaným dle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy a § 80 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky prezident vyhlásil doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, přičemž určil datum konání voleb na dny 10. a 11. 1. 2014. Doplňovací volby bylo nutné ve Zlínském obvodu vyhlásit z důvodu uvolnění senátorského postu, neboť dosavadní senátor Tomio Okamura byl v nedávných volbách do Poslanecké sněmovny zvolen poslancem, čímž jeho mandát senátora zaniknul.

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014(20.11.2013)

Dne 11.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 354/2013 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.

Jako každoročně, Ministerstvo financí v příloze vyhlášky vydané podle § 189 odst. 4 zákoníku práce stanovilo základní sazby zahraničního stravného v cizí měně, tentokrát pro rok 2014. Současně se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje vyhláška č. 392/2012 Sb. stanovující výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně (20.11.2013)

Dne 11.11.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 355/2013 Sb. vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

Nová vyhláška je bezprostřední reakcí na novelizaci zákona o insolvenčních správcích provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., která dojde své účinnosti na začátku roku 2014. Vyhláška je totiž vydána podle do zákona nově vloženého § 5a odst. 8 a tak, jak zákon předpokládá, v podrobnostech stanoví, jak má insolvenční správce označovat své sídlo a provozovnu, kdy a v jakém rozsahu musí být určeny úřední hodiny provozovny insolvenčního správce, a také činnosti, které je insolvenční správce povinen v každé své provozovně v úředních hodinách zajišťovat.

Infodeska.cz