Právní aktuality 13.11.2012 - 14.11.2012


14-11-2012 ::: Z legislativního procesu: Prezident vetoval zákon o audiovizi

Dne 12.11.2012 využil prezident republiky svého práva suspenzivního veta, odmítl podepsat zákon ze dne 26.10.2012, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a vrátil jej zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.

Novým zákonem má být nahrazen dosavadní zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, účelem jehož přijetí bylo vytvoření institucionálního základu pro tvorbu zdrojů, z nichž lze financovat vybrané projekty v oblasti české kinematografie. Dle předkladatele již byla jím prezentovaná právní úprava vzhledem k časovému odstupu od jeho přijetí a ke zkušenostem z jeho uplatňování nedostatečná, především co se vymezení okruhů podpory kinematografie týče. Podle důvodové zprávy je novým zákonem sledováno vytvoření systému, který bude koordinovaně a koncepčně zajišťovat funkční zdroje nově zřízeného Státního fondu kinematografie, všechny potřebné činnosti a rozšíření aktivit fondu, a to včetně rozdělování a administrace státní podpory. Nová právní úprava má zajistit rozvoj kreativity, konkurenceschopnosti a umělecké svobody ve filmové tvorbě, kulturní diverzitu v nabídce filmových děl veřejnosti, šíření filmové kultury, zachování filmových děl pro budoucí generace a důstojnou prezentaci českého filmu doma i ve světě.

Prezident republiky ve svém stanovisku zaslaném poslancům uvádí, že formálně jiný, ale ve své podstatě velmi podobný zákon již jednou, a to v roce 2006, Poslanecké sněmovně vrátil, přičemž svůj pohled od té doby nijak nezměnil. Domnívá se, že filmový průmysl je standardním obchodním odvětvím, nikoli veřejným statkem, který by měl být financován z veřejných zdrojů. Považuje za neodůvodněné, že by stát tímto způsobem podporoval podnikatele ve filmovém průmyslu a nikoliv například českou hudbu, české výtvarné umění či architekturu, českou literaturu, české divadlo anebo český sport. Spatřuje v tom privilegované postavení oproti jiným, z jeho pohledu srovnatelným oborům. Domnívá se, jak uvádí v odůvodnění svého stanoviska, že skutečným problémem současné české kinematografie není ani tak nedostatek financí, ale spíše nedostatek tvůrčí invence.

Zákon bude nyní znovu projednávat Poslanecká sněmovna. K jeho definitivnímu schválení bude potřeba absolutní většiny všech poslanců, tedy kladného stanoviska nejméně 101 poslance.

14-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Dne 9.11.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 371/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Ke změnám ve vyhlášce dochází v přímé návaznosti na novelu školského zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2012 Sb. Ta mění dosavadní podobu státních maturit, kdy je například zrušen třetí povinný zkušební předmět či sjednocena úroveň obtížností zkušebních předmětů. Změnami ve vyhlášce má být zabezpečeno, aby se prováděcí právní úprava dostala v dostatečném předstihu před konáním maturitních zkoušek do plného souladu s novelizovanou podobou školského zákona.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 9.11.2012.

14-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela školského zákona

Dne 9.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 370/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela se dotýká především legislativní úpravy státních maturit, dochází ke změně jejich podoby. Vedle dalšího je například zrušen třetí povinný zkušební předmět, povinnou část budou tvořit předměty dva. Nově je vypuštěna možnost volit mezi základní a vyšší úrovní obtížnosti zkušebních předmětů, maturity budou mít jednotnou úroveň zadání. Další změny se týkají vzájemné úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi obcemi či pravidel určení podílu obcí na financování školy se společným školským obvodem a školy zřizované svazkem obcí, a to v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní zavádějící do metody výpočtu podílu obcí na procentní části celostátního hrubého výnosu sdílených daní kritérium poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 9.11.2012.

14-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Dne 9.11.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 368/2012 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.

Novelou vláda upravila obsahové náplně některých živností, a to v návaznosti na aktuální znění příloh živnostenského zákona. Změny se dotýkají například živnosti Oční optika, Projektová činnost ve výstavbě, Silniční motorová doprava či Provádění trhacích a ohňostrojných prací, ale i živností dalších.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

14-11-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Doporučení Soudního dvora pro vnitrostátní soudy o zahajování řízení o předběžné otázce

Dne 6.11.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada C, č. 338, str. 1 - 6, zveřejněno doporučení Soudního dvora Evropské unie pro vnitrostátní soudy o zahajování řízení o předběžné otázce (2012/C 338/01).

Doporučení bylo vydáno v souvislosti s novým Jednacím řádem Soudního dvora, který vstoupil v platnost dnem 1.11.2012, a nahrazuje informativní sdělení o zahajování řízení o předběžné otázce vnitrostátními soudy publikované v Úředním věstníku, řada C, č. 160, dne 28.5.2011. Má především zohlednit novinky, které byly zavedeny novým jednacím řádem a které mohou mít vliv jak na samotný princip pokládání předběžných otázek Soudnímu dvoru, tak i na pravidla, podle kterých se při tom postupuje.

V doporučení je podrobněji popsána pravomoc Soudního dvora v řízení o předběžné otázce a jeho úloha v rámci tohoto řízení. Pojednáno je zde o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, o vhodném okamžiku k jejímu podání, o její formě a obsahu, jejích účincích, nákladech řízení a právní pomoci, o komunikaci mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy a také o podmínkách pro použití zrychleného a naléhavého řízení, a to včetně žádosti o zahájení takového řízení.

Infodeska.cz