Právní aktuality 13.9.2011- 19.9.2011


19-09-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí EP a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

Dne 13. 9. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 236, str. 6, zveřejněno rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. 7. 2011 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2011/535/EU).

Evropský parlament a Rada rozhodly, že bude v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna částka ve výši 19 546 647 EUR v prostředcích na závazky a platby, a to na základě žádosti Slovinska, Chorvatska a České republiky, kterou tyto země předložily z důvodů katastrofy způsobené rozsáhlými záplavami.

19-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011

Dne 16. 9. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 271/2011 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vyhlásilo dle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2011 platovou základnu pro soudce ve výši 57.747,50 Kč měsíčně.

19-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Dne 16. 9. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 270/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza.

Novelou je aktualizován Seznam států, jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů vydaných těmito státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza. Jedná se o reakci Ministerstva vnitra na Národní schengenský plán 2011, která je projevem snahy o co možná nejvyšší míru harmonizace v této otázce.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2011.

Infodeska.cz