Právní aktuality 13.12.2011 - 3.1.2012


03-01-2012 ::: Účinnost služebního zákona byla opět odložena

Dne 28.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 445/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podstatou nově přijatého zákona je opětovné odložení účinnosti služebního zákona o další tři roky, v tuto chvíli tedy na 1.1.2015. Současně je o stejnou dobu odložena také účinnost zákona č. 309/2002 Sb., který má v souvislosti s přijetím služebního zákona provádět změny v téměř čtyřech desítkách dalších zákonů. Účinnost jím v uvedených zákonech prováděných změn se tedy také odkládá.

Zákonodárce další odložení v důvodové zprávě odůvodnil novou koncepcí jednotné právní úpravy práv a povinností úředníků veřejné správy, kterou se hodlá v nejbližší době zabývat. V jejím rámci by měly být upraveny jak práva a povinnosti úředníků rozhodujících subjektů veřejné správy, tedy státních úředníků, tak úředníků územních samosprávných celků a úředníků ostatních významných nositelů veřejnosprávní činnosti. Současný služební zákon, jehož účinnost byla právě odložena, upravuje pouze práva a povinnosti úředníků ve správních úřadech, nikoliv všech úředníků veřejné správy. Daná právní úprava vychází z koncepce, která již není v souladu s koncepcí novou, a zákonodárci se tak jeví neúčelným vynakládat finanční prostředky a činit personální, organizační, institucionální a jiná opatření vyžadovaná služebním zákonem, když je jeho záměrem přistoupit v brzké době k úpravě odlišné.
Zákon nabývá účinnosti dnem 28.12.2011.

03-01-2012 ::: Novela zákona o znalcích a tlumočnících

Dne 28.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 444/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce přijetím novely směřoval především k co možná nejrychlejšímu zajištění vyššího dohledu nad znalci a tlumočníky, od čehož si současně slibuje dosažení vyšší spolehlivosti výsledků činnosti soudních znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů. Vše by mělo usnadnit rozhodování v soudních sporech a vést ke zkrácení jejich trvání.
Prováděné změny se týkají např. samotného předmětu právní úpravy, předpokladů a podmínek jmenování znalců a tlumočníků, odměňování a náhrady nákladů či činnosti znaleckých ústavů. Upravují se podmínky mlčenlivosti, pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka, zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost nebo správní delikty.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

03-01-2012 ::: Zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření

Dne 28.12.2011 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 426/2011 Sb. zákon o důchodovém spoření a pod č. 427/2011 Sb. zákon o doplňkovém penzijním spoření.

Oba zákony byly přijaty v rámci tzv. důchodové reformy. Dle důvodové zprávy je jejím cílem dosažení dlouhodobé fiskální udržitelnosti důchodového systému a posílení kapitálové složky jakožto zdroje důchodů. Měla by také umožnit snížit náklady práce a tím zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky.

Zákon o důchodovém spoření konkrétně upravuje důchodové spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu. Zákon o doplňkovém penzijním spoření pak upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření, nároky z doplňkového penzijního spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní společnosti, výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, transformaci penzijního fondu a výkon dohledu a státního dozoru v oblasti doplňkového penzijního spoření.

Současně s oběma zákony byl pod č. 428/2011 Sb. publikován také zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Zákon v souvislosti s vydáním uvedených zákonů novelizuje více než dvě desítky zákonů.

Všechny zákony nabývají s výjimkou některých svých ustanovení účinnosti dnem 1.1.2013.

03-01-2012 ::: Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv

Dne 28.12.2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 446/2011 Sb. nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv.

Nařízení vydané k provedení § 3b odst. 7 a § 3c odst. 11 zákona o ochraně ovzduší transponuje do českého právního řádu směrnici EP a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a směrnici EP a Rady 2009/30/ES, když stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na systém kvality a hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy podle § 3c odst. 8 uvedeného zákona, náležitosti certifikátů podle § 3c odst. 1 až 3 uvedeného zákona a základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 12.1.2012.

03-01-2012 ::: Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Dne 28.12.2011 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 429/2011 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou nově stanovilo sazby základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce, stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne podle § 163 odst. 1 a § 176 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel zaměstnanci, a výši průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce. S účinností nové vyhlášky se současně zrušuje vyhláška č. 377/2010 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

03-01-2012 ::: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Dne 22.12.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 418/2011 Sb. zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Zákon nově do českého právního řádu zavádí institut trestní odpovědnosti právnických osob, když upravuje její podmínky, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám. Česká republika se přijetím zákona zařadí po bok mnoha dalších zemí, které již právnické osoby zejména v oblasti nejzávažnějších forem protispolečenské činnosti na trestněprávním základě sankcionují.
V souvislosti s novým zákonem dochází také k novelizaci bezmála pěti desítek právních předpisů, mezi nimi např. občanského soudního řádu, zákona o loteriích, živnostenského zákona, obchodního zákoníku, zákona o vysokých školách, autorského zákona a mnoha dalších. Novelizace jsou prováděny zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 420/2011 Sb.

V případě obou zákonů prezident republiky využil svého práva suspenzivního veta, zákony nepodepsal a vrátil je zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Poslanecká sněmovna však svými usneseními ze dne 6.12.2011 na zákonech setrvala.

Zákony nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.

03-01-2012 ::: Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Dne 19.12.2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 407/2011 Sb. nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Vláda nařízením stanovuje vzor a popis služebního průkazu a odznaku nově zákonem č. 341/2011 Sb. zřízené Generální inspekce bezpečnostních sborů, způsob jejího označení, způsob prokazování příslušnosti k inspekci, zvláštní označení jejích služebních vozidel a vzor a popis pásu „Generální inspekce bezpečnostních sborů“.
Součastně se s účinností nového nařízení zrušuje vyhláška č. 441/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

03-01-2012 ::: Vyhláška o průmyslové bezpečnosti

Dne 19.12.2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 405/2011 Sb. vyhláška o průmyslové bezpečnosti.

Vyhláška, kterou Národní bezpečnostní úřad vydal podle § 15a odst. 7, § 64, § 75a odst. 4 a § 135 písm. b), d), g), i) až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nově stanoví vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti, náležitosti zdůvodnění žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1 uvedeného zákona, písemnosti, které je nutné přiložit k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona, náležitosti žádosti podnikatele podle § 96 odst. 4 a 5 zákona, způsob a formu podání žádosti podnikatele, rozsah oznamování změn v žádosti podnikatele, způsob a formu podání oznámení změn a obsah bezpečnostních instrukcí podle § 75a odst. 4 zákona.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 526/2005 Sb., o průmyslové bezpečnosti, která se společně s její novelizační vyhláškou č. 11/2008 Sb. zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

03-01-2012 ::: Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Dne 16.12.2011 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 402/2011 Sb. vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

Vyhláškou vydanou dle § 6 odst. 3, § 11 odst. 3 a § 12 odst. 6 nového chemického zákona, tedy zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, Ministerstvo průmyslu a obchodu nově stanoví obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky a označování směsi, konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností směsi na základě vlastností nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí, další náležitosti obalů nebezpečných směsí určených k prodeji spotřebiteli, směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, náležitosti označování nebezpečné směsi a směsi, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností a vlastností směsi nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí, standardní věty označující specifickou rizikovost látky nebo směsi (tzv. R-věty) a nakonec standardní pokyny pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí (tzv. S-věty).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012, platnosti pak pozbude dnem 31.5.2015.

03-01-2012 ::: Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Dne 16.12.2011 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 401/2011 Sb. vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou reaguje na nové znění ustanovení § 4 odst. 3 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. To po novelizaci provedené zákonem č. 349/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 stanoví, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává na stanoveném formuláři. Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v listinné podobě je pak uveden v příloze k této vyhlášce. Formulář lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

Infodeska.cz