Právní aktuality 12.6.2013 - 25.6.2013


Novela vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti (25.06.2013)

Dne 20.6.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 149/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je cílem novely umožnit soudním exekutorům, Úřadu práce České republiky a České správě sociálního zabezpečení postupovat od 1.7.2013 podle § 49 odst. 2 exekučního řádu ve znění zákona č. 396/2012 Sb., podle nějž má být přílohou exekučního příkazu vydaného v exekuci srážkami z jiných příjmů a vyrozumění o tom, že došlo ke skutečnostem, které exekuční řád klade na roveň právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, datový soubor, který bude obsahovat údaje uvedené v příkazu a ve vyrozumění. Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení budou po obdržení datového souboru také datovým souborem sdělovat označení povinnosti, která má být exekucí vymožena. Novelizovaná vyhláška tak má být uvedena do souladu s daným ustanovením exekučního řádu v jeho novelizované podobě. Znění vyhlášky se rovněž přizpůsobuje v tom smyslu, aby odpovídalo novému občanskému zákoníku a situaci po provedení s ním souvisejících novelizací občanského soudního řádu a exekučního řádu, a to především co se úpravy postupu při elektronických dražbách nemovitých věcí, ale také terminologie užívané novým občanským zákoníkem týče.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2013, některá jeho ustanovení pak dnem 1.1.2014.

Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line (24.06.2013)

Dne 18.6.2013 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 165, str. 1 - 12, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Primárním účelem nařízení je dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele a tím přispět k řádnému fungování vnitřního trhu. Zejména jde o dosažení jeho digitálního rozměru, k čemuž má dopomoci vytvoření evropské platformy pro řešení sporů on-line. Má jít o možnost zaručující nezávislé, nestranné, transparentní, účinné, rychlé a spravedlivé mimosoudní řešení sporů vzniklých mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb on-line. Přístup k takovému jednoduchému, efektivnímu a navíc levnému řešení sporů, a to zejména v případech, kdy spotřebitelé nakupují v zahraničí, má zvýšit důvěru spotřebitelů právě v digitální dimenzi vnitřního trhu, potažmo je přimět k tomu, aby byla více využívána, motivovat spotřebitele k provádění transakcí on-line a podnítit tak hospodářský růst.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 8.7.2013, použije se, s výjimkami některých svých ustanovení, od 9.1.2016.

Rozhodnutí o podpisu Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi jménem EU (24.06.2013)

Dne 12.6.2013 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 160, str. 1, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 10.6.2013 o podpisu Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi jménem Evropské unie (2013/275/EU).

Rozhodnutím byl schválen podpis Pekingské smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi jménem Evropské unie, a to s výhradou jejího uzavření. V případě řady jejích ustanovení již totiž byly přijaty odpovídající právní předpisy EU a ta tak má v tomto ohledu výlučnou pravomoc. Pekingská smlouva má ambici zavést soubor nových mezinárodních pravidel v oblasti příbuzných práv, jejichž cílem je zajistit přiměřenou ochranu a odměnu audiovizuálních výkonných umělců. Je otevřená k podpisu kteroukoli z oprávněných stran po dobu jednoho roku od jejího přijetí.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 10.6.2013.

Rozhodnutí vlády o zrušení nouzového stavu (24.06.2013)

Dne 20.6.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 171/2013 Sb. rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy a pod č. 172/2013 Sb. rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje.

Prvním z rozhodnutí byl zrušen od 24.00 hodin dne 19.6.2013 nouzový stav pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy a stav nebezpečí pro část území Jihočeského kraje a pro území hlavního města Prahy. Druhým rozhodnutím byl pak zrušen nouzový stav pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje, a to od 24.00 hodin dne 28.6.2013. Nouzový stav pro území Libereckého kraje byl zrušen rozhodnutím vlády publikovaným již dne 13.6.2013 ve Sbírce zákonů pod č. 148/2013 Sb., a to od 24.00 hodin dne 12.6.2013.

Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů (24.06.2013)

Dne 18.6.2013 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 165, str. 63 - 79, zveřejněna směrnice EP a Rady 2013/11/EU ze dne 21.5.2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).

Prostřednictvím směrnice má být dosažením vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispěno k řádnému fungování vnitřního trhu tím, že zajistí, aby spotřebitelé mohli proti obchodníkům dobrovolně podávat stížnosti k subjektům nabízejícím nezávislé, nestranné, transparentní, efektivní, rychlé a spravedlivé postupy alternativního řešení sporů. Zajištění přístupu k takovým jednoduchým, efektivním a levným způsobům řešení jak vnitrostátních, tak i přeshraničních sporů, které se vyskytnou v souvislosti s kupními smlouvami nebo se smlouvami o poskytování služeb, by mělo přinést prospěch spotřebitelům a posílit tak jejich důvěru v trh.

Směrnice se tedy vztahuje na postupy pro mimosoudní řešení vnitrostátních a přeshraničních sporů v souvislosti se smluvními závazky vyplývajícími z kupních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb mezi obchodníkem usazeným v EU a spotřebitelem s bydlištěm v EU vedenými u subjektu alternativního řešení sporů, který buďto navrhuje nebo nařizuje řešení, nebo se snaží sblížit strany sporu s cílem usnadnit dosažení smírného řešení. Je v ní však definováno několik situací, výjimek z popsané oblasti působnosti, na něž se naopak nevztahuje.

Směrnice vstupuje v platnost dnem 8.7.2013, členské státy mají uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 9.7.2015.

Nařízení vlády o povolání vojáků a příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže k plnění úkolů Policie ČR (18.06.2013)

Dne 13.6.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 146/2013 Sb. nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013 a pod č. 147/2013 Sb. nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013.

Vláda na svém zasedání dne 12.6.2013 rozhodla, že k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob na území České republiky postiženém povodní může být povoláno až 300 vojáků v činné službě a 50 příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky.

Obě nařízení nabývají účinnosti dnem 13.6.2013, své platnosti pozbývají dnem 31.7.2013.

Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v souvislosti s povodněmi (18.06.2013)

Dne 13.6.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 145/2013 Sb. nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013.

Prostřednictvím nařízení bylo vládou rozhodnuto, že v rámci opatření k likvidaci následků nedávných povodní bude k záchranným pracím při řešení závažných situací ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí a značné majetkové hodnoty vzniklých v důsledku povodní na území České republiky využito maximálně 80 vojáků v aktivní záloze, kteří budou za tímto účelem povoláni na výjimečné vojenské cvičení.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 13.6.2013, platnosti pozbývá dnem 25.6.2013.

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (18.06.2013)

Dne 10.6.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 42/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Smlouva podepsaná v Praze dne 25.4.2012 se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoliv. Za daně z příjmu dle této smlouvy se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z části příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, a rovněž daní z přírůstku majetku.

Smlouva vstoupila v platnost dnem 1.5.2013, její ustanovení se budou provádět v souladu s jejím článkem 28 odst. 2.

Infodeska.cz