Právní aktuality 12.11.2014 - 19.11.2014


Nařízení o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném(19.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.11.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 240/2014 Sb. nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.

Nařízení vydané podle zákona o pozemních komunikacích nově v podrobnostech upravuje výši časového poplatku, výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací. To se, s účinností nového nařízení, zrušuje, a to včetně jeho novel. Nařízení je aktuálním projevem transpozice příslušných evropských předpisů, konkrétně jde o směrnici č. 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly a o její novelizační směrnici č. 2011/76/EU.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem(19.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 241/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

Novela především definuje novou podobu kuponů prokazujících zaplacení časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace (tzv. dálniční známky) pro rok 2015. Kupony se z technických důvodů mění každoročně, jelikož je vždy nutné odlišit je od předchozí emise. Výrazné optické odlišení je totiž důležité pro jejich řádnou a snadnou kontrolu. Ostatní novou vyhláškou prováděné změny lze převážně charakterizovat jako s tím související úpravy legislativně-technického charakteru.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2014.

Novela vyhlášky stanovící pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody(19.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 237/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Dle předkladatele vyhlášky, jímž bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, je cílem novelizované právní úpravy jednoznačně stanovit rozsah přístrojů, které se považují za přístroje registrující dodávku tepelné energie. Tomu má posloužit především do novelizované vyhlášky nově vkládaný § 7a v podrobnostech upravující vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 7.11.2014.

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015(19.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 239/2014 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015.

Jako každý rok, Český statistický úřad vydává na základě zmocnění v § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vyhlášku obsahující program statistických zjišťování, která budou Českým statistickým úřadem dle § 10 uvedeného zákona v následujícím roce, tentokrát tedy v roce 2015, prováděna. Vyhláška je vydávána v návaznosti na přímo použitelná evropská nařízení, jichž jsou aktuálně již bezmála čtyři desítky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015(19.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 242/2014 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015.

Jako každoročně, Ministerstvo financí v příloze vyhlášky vydané podle § 189 odst. 4 zákoníku práce stanovilo základní sazby zahraničního stravného v cizí měně, tentokrát pro rok 2015. Současně se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje vyhláška 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.

Dle důvodové zprávy je základním cílem těchto vyhlášek každoročně zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování. Prostřednictvím stanovení základních sazeb pro jednotlivé země jsou zohledňovány rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Vyhláškou stanovené částky mají uvedeným zaměstnancům pokrýt jejich zvýšené náklady na zajištění běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V těchto oblastech jde totiž většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, a to zpravidla pouze hotelových restaurací, v nichž se lze stravovat bezpečně. Výše sazeb je tradičně připravována na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady v zahraničí, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s aktuální cenovou hladinou ve veřejném stravování v místě svého působení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz