Právní aktuality 12.10.2011 - 20.10.2011


20-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela soudního řádu správního

Dne 14. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 303/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Schválená novela přináší do soudního řádu správního řadu legislativně technických změn, dotýká se však také některých zásad řízení vedeného dle soudního řádu správního. Dle důvodové zprávy je přijatými změnami sledován především cíl zvýšit efektivitu soudního řízení správního. Některé ze změn se například týkají místní příslušnosti soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví, když mají zajistit rovnoměrnější zatížení mezi jednotlivými soudy, nebo institutu kasační stížnosti.

Vedle soudního řádu správního je zákonem novelizován také zákon o soudních poplatcích, zákon o Veřejném ochránci práv, zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců či zákon o státním zastupitelství.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

19-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Dne 14. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 301/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě přijaté novely bude mít nově soud pro mládež možnost, dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, uložit mu opatření ve formě ochranného léčení, a to na základě výsledků předchozího vyšetření duševního stavu dítěte, jestliže spáchalo čin jinak trestný ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, jde-li o dítě, které se oddává zneužívání takové látky. Vždy musí být jeho pobyt na svobodě bez uložení ochranného léčení nebezpečný. Doposud soud takovou možnost neměl. To bývalo v praxi řešeno léčbou vykonávanou v rámci uložené ochranné výchovy na základě dobrovolnosti, která však často končila právě s ukončením ochranné výchovy. Zákonodárce si dle důvodové zprávy kladl přijetím novely za cíl vyloučit možnost, aby se taková osoba představující nebezpečí pro své okolí mohla vyhýbat další potřebné léčbě.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2011.

19-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o hospodaření energií a energetického zákona

Dne 14. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 299/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přijatý zákon je primárně projevem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Zákon nabývá účinnosti dnem 13. 11. 2011.

19-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dne 14. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 298/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon náležící mezi právní předpisy, které mají být schváleny v rámci tzv. reformy zdravotnictví, novelizuje šest zákonů. Počtem změn nejrozsáhlejší je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, následována je pak novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o Armádě České republiky.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2011, s výjimkou některých ustanovení nabývajících účinnosti dnem 1. 1. 2012.

19-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Dne 14. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 297/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetím zákona si zákonodárce kladl za cíl do českého právního řádu plně transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, o řidičských průkazech, v přepracovaném znění.
Účinnost zákona je stanovena na 19. 1. 2013, mnohá z ustanovení však na základě výjimky účinnosti nabývají své účinnosti již 1. 1. 2012.

13-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 295/2011 Sb. nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Nařízení vydané vládou podle § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nově stanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Infodeska.cz