Právní aktuality 12.1.2011-1.2.2011


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

-vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

-vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

-vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

-senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválené zákony byly předloženy prezidentu republiky k podpisu. V případě, že tak učiní, lze v brzké době očekávat jejich publikaci ve Sbírce zákonů.

28-01-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU

Dne 27. 1. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 24, str. 1-125 zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. 1. 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU.

Nařízením jsou nově stanovena rybolovná práva, jakými jsou např. omezení odlovu některých populací ryb a skupin populací ryb, omezení intenzity rybolovu, rybolovná práva pro některé populace v oblasti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě nebo rybolovná práva pro některé rybí populace nebo skupiny rybích populací, které jsou předmětem dvoustranných konzultací v oblasti rybolovu s Faerskými ostrovy. Nařízení se obecně vztahuje na plavidla EU, což jsou rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii, a plavidla třetích zemí ve vodách EU, což jsou rybářská plavidla plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi plující ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí členských států s výjimkou vod přiléhajících k územím uvedeným v příloze II Smlouvy; vše platí, není-li stanoveno jinak.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 28. 1. 2011, použije se s výjimkami dle čl. 39 od 1. 1. 2011.

26-01-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti některých dohod

Dne 25. 1. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 6/2011 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982, tvořícího její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze ze dne 1. března 1984.

Na základě této dohody byla dnem 27. 12. 2010 ukončena platnost všech výše uvedených dohod uzavřených mezi uvedenými smluvními stranami.

26-01-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a s ní související dohody

Dne 21. 1. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 3/2011 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).¨

Dohodou, ke které Česká republika přistoupila podepsáním listiny o přístupu, když pro ni dohoda vstoupila v platnost dne 12. 5. 2010, byla založena Evropská organizace pro využívání meteorologických družic, jejímž základním cílem je vybudovat, udržovat a využívat evropské systémy provozních meteorologických družic.

V souvislosti s tím byl pod č. 4/2011 Sb.m.s. zveřejněn také Protokol o výsadách a imunitách Evropského organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a pod č. 5/2011 Sb.m.s. pak Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

20-01-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Evropská centrální banka rozhodla o zvýšení svého základního kapitálu

Dne 15. 1. 2011 bylo v Úředním věstníku EU v řadě L, č. 11, str. 53, zveřejněno rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. prosince 2010 o zvýšení základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2010/26).

Rada guvernérů ECB tímto rozhodnutím rozhodla o zvýšení základního kapitálu ECB o 5 miliard EUR na 10 760 652 402,58 EUR. Zvýšení bylo dle rozhodnutí nutné vzhledem ke zvyšování bilanční sumy ECB v posledních letech, a to proto, aby byla zachována přiměřená výše základního kapitálu nutná k provádění operací ECB.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 29. 12. 2010.

20-01-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
Dne 15. 1. 2011 bylo v Úředním věstníku EU v řadě L, č. 12, str. 1-89, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Nařízení je zvláštním opatřením ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004. Jeho tvůrce si kladl za cíl jednak nově stanovit zvláštní pravidla pro bezpečné používání materiálů a předmětů z plastů, jednak zrušit směrnici Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice byla již šestkrát novelizována, z důvodu přehlednosti tak byla seznána potřeba právní úpravu zkonsolidovat. Současně bylo rozhodnuto přijmout pravidla týkající se materiálů a předmětů z plastů nikoliv ve formě směrnice, jejíž transpozice vyžaduje vždy určitý čas, který v tomto případě vede ke zpožděním povolení a zpomaluje tak inovace, ale ve formě nařízení přímo použitelného ve všech členských státech.

Nařízení stanoví zvláštní požadavky pro výrobu a uvádění na trh materiálů a předmětů z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami nebo jsou již ve styku s potravinami, případně se u nich dá důvodně předpokládat, že přijdou do styku s potravinami. S účinkem od 1. 5. 2011 se ruší směrnice 80/766/EHS, 81/432/EHS, a 2002/72/ES.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 4. 2. 2011, s výjimkou některých ustanovení se pak použije od 1. 5. 2011.

20-01-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody

Dne 20. 1. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 9/2011 Sb. vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Vyhláška byla Ministerstvem pro místní rozvoj vydána k provedení § 149 odst. 8 a 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněních pozdějších předpisů, když upravuje podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody. Současně se zrušuje vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. 1. 2011.

20-01-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o kontaktních místech veřejné správy
Dne 14. 1. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 8/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.
Ministerstvo vnitra dle důvodové zprávy k novelizaci přistoupilo z důvodu rozšíření počtu kontaktních míst veřejné správy, kdy byly mezi Czech POINTy zařazeny další obce. Novelou dochází také k překlasifikování zastupitelského úřadu v Sydney v Australském společenství.

Vyhláška nabývá s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6 účinnosti dnem 29. 1. 2011.

20-01-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Prezident rozhodl o datu konání doplňovacích voleb do Senátu
Dne 14. 1. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 7/2011 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 11. 1. 2011 vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 30 a stanovil dny jejich konání na 18.-19. 3. 2011.

Infodeska.cz