Právní aktuality 11.7.2014 - 16.7.2014


Novela vyhlášky provádějící zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti(16.07.2014, Mgr. Martin Eliášek)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11. 7. 2014 byla ve Sbírce zákonů pod č. 129/2014 Sb. publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Změny vyhlášky č. 281/2008 Sb. směřují především k:

  • odstranění nežádoucích či neodůvodněných rozdílů v regulaci některých povinných osob
  • uvedení vyhlášky do souladu s nově přijatými sektorovými předpisy
  • úpravě, doplnění či zpřesnění některých ustanovení vyhlášky, jejichž formulace se v praxi ukázala jako problematická
  • pokrytí některých rizik, která vyhláška v současné době neošetřuje
  • implementaci některých z doporučení výboru MONEYVAL.

Novela nabývá účinnosti dnem 26. 7. 2014.

Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o pohonných hmotách(16.07.2014, Mgr. Martin Eliášek)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11. 7. 2014 byl pod č. 130/2014 Sb. publikován ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.

Plénum Ústavního soudu dne 13. 5. 2014 nálezem sp. zn. Pl. ÚS 44/13 vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 a § 6i odst. 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách). Ústavní soud shledal, že napadená ustanovení jsou v rozporu se svobodou podnikání, jejíž ochrana je zaručena čl. 26 Listiny, a ke dni 30. 6. 2015 je zrušil. V části týkající se zrušení ustanovení § 6j výše uvedeného zákona návrh jako zjevně neopodstatněný odmítl.

Ústavní soud nejprve připomněl, že jedním z esenciálních znaků demokratického právního státu je princip přiměřenosti, který zejména předpokládá, že opatření omezující základní práva či svobody nesmějí svými negativními důsledky přesáhnout klady, které představuje veřejný zájem na těchto opatřeních. Ústavní soud poté podrobil testu přiměřenosti i napadenou právní úpravu a došel k závěru, že v jeho třetím kroku daná úprava neobstojí.

Ústavní soud totiž neshledal zde uvedený způsob stanovení jednotné kauce jako jediný možný, ani ve vztahu ke všem distributorům pohonných hmot jako nejšetrnější. Uvedl, že kromě tohoto způsobu by totiž přicházela v úvahu zejména varianta zákonné úpravy podmínek stanovení výše kauce, která by byla zákonodárcem rozumně odstupňována. Dle Ústavního soudu přitom není vyloučena ani varianta, že by kauce byla stanovena pouze pro ty distributory, kteří na trh pohonných hmot vstupují, a to na časově omezenou dobu. I proto, že napadená právní úprava může mít tzv. rdousící efekt na menší distributory pohonných hmot, spočívající již například v samotné obtížnosti opatřit si požadovanou částku kauce, shledal ji Ústavní soud ve vztahu k právu garantovanému čl. 26 Listiny vedle uvedených alternativ zjevně za nejméně šetrnou a výše uvedená ustanovení zrušil.

Novela zákona o civilním letectví(14.07.2014, Mgr. Martin Eliášek)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11.6.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 127/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem této novely zákona o civilním letectví je především v rámci kontinuálního zajišťování slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie realizovat implementaci sekundárních právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního práva a dále reagovat na požadavky aplikační praxe.

Stěžejní oblastí navrhované právní úpravy jsou prováděcí (implementační) opatření v oblastech:

  • ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
  • leteckého personálu (řídících letového provozu – Hlava III),
  • poskytování letových navigačních služeb v tzv. jednotném evropském nebi
  • odborného zjišťování příčin leteckých nehod

Novela dále přichází se zajištěním realizace „Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek“. Jedná se zejména o několik úprav, kdy jsou odstraňována zvláštní ustanovení vylučující použití správního řádu bez stanovení jiného (speciálního) postupu apod.

Významná část novely se věnuje také zpřesnění a doplnění právní úpravy provozování obchodní letecké dopravy, zejm. zahraničního leteckého dopravce, mimo jiné opět s ohledem na správní řád, jakož i potřebu reagovat na aplikační praxi.

Novela má nabýt účinnosti až 1. února 2015.

Prezident vyhlásil doplňovací volby do Senátu(13.07.2014, Mgr. Martin Eliášek)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 7. 2014 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014 Sb. publikováno rozhodnutí Prezidenta České republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 22 - Praha 10 se budou konat v pátek 19. září 2014 a sobotu 20. září 2014. Což je o tři týdny dříve, než volby do Senátu a zastupitelstev vyhlášené rozhodnutím prezidenta minulý měsíc.

Infodeska.cz