Právní aktuality 11.6.2015 - 29.6.2015


Nařízení o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území ČR(29.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 143/2015 Sb. nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky.

Nařízení vydané podle § 2b odst. 2 zákona o zemědělství v podrobnostech upravuje náležitosti průvodního dokladu při přepravě vinařských produktů, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, a jeho použitelnost.

Navazuje přitom na přímo použitelná evropská nařízení č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, a č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. První z uvedených evropských nařízení totiž svým čl. 24 odst. 5 umožňuje členským státům v případech, kdy jde o přepravu vinařských produktů uskutečňovanou výhradně na jejich území, uznávat zjednodušené průvodní doklady.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Nařízení o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu(29.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 145/2015 Sb. nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Nařízení vydané dle § 205 písm. d) služebního zákona se zabývá ochranou státního zaměstnance, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním, přičemž pamatuje i na oznámení anonymní. Stanoví, že takový oznamovatel nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

V podrobnostech upravuje organizační zajištění oznamování protiprávního jednání, utajení totožnosti oznamovatele, nakládání s oznámeními a s nimi souvisejícími dokumenty a jejich evidenci, lhůty k prošetření oznámení a informování o průběhu a výsledcích prošetření.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Nařízení o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby(29.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 144/2015 Sb. nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby.

Nařízení vydané podle § 205 písm. b) a c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, stanovuje jednak podmínky výkonu státní služby z jiného místa, jednak určuje správní činnosti, u nichž výkon státní služby z jiného místa sjednat nelze. Na základě nařízení bude rovněž státním zaměstnancům zařazeným mimo výkon státní služby z důvodu mateřské či rodičovské dovolené nebo čerpajícím služební volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku umožňováno účastnit se vzdělávání státních zaměstnanců, pokud o to takový státní zaměstnanec požádá. Služební úřad také bude moci vyhradit prostory, které budou sloužit ke krátkodobému využití a pobytu dětí státních zaměstnanců v rámci jejich služební doby.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Vyhláška o stanovení výše příspěvků a náhrad poskytovaných vojákům(29.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.6.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 146/2015 Sb. vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům.

Ministerstvo obrany touto vyhláškou vydanou podle zákona o vojácích z povolání nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Rozhodnutí o jmenování generálního advokáta Soudního dvora(23.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Z Úředního věstníku EU

Dne 18.6.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 151, str. 24, publikováno rozhodnutí zástupců vlád členských států (EU, Euratom) 2015/934 o jmenování generálního advokáta Soudního dvora.

Tímto rozhodnutím, které navázalo na kladné stanovisko expertního výboru zřízeného článkem 255 Smlouvy o fungování Evropské unie, byl generálním advokátem Soudního dvora jmenován český kandidát, pan Michal Bobek. Ten se tak stal prvním Čechem, který zaujme tento významný post. Jeho funkční období započne 7.10.2015 a skončí 6.10.2021.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 19.6.2015.

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě(23.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.6.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 142/2015 Sb. vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě.

Vyhláška vydaná Ministerstvem dopravy k provedení několika ustanovení zákona o námořní plavbě navazuje na příslušnou evropskou legislativu, ať již jde o směrnici 92/29/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel, směrnici 1999/63/ES o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST), směrnici 2009/13/ES kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřenou mezi ECSA a ETF, či o směrnici 2012/35/EU, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.

V podrobnostech totiž upravuje požadavky na umístění ubytovacích, provozních, kancelářských a stravovacích prostor, prostor pro skladování a chlazení potravin a pro přípravu jídel a nápojů, prostor s vybavením pro odpočinek a volný čas, hygienickým a sanitárním zařízením a zvláštních prostor pro nemocné na lodi, jejich počet, rozměry, použité materiály a vybavení. Definuje rovněž vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky, seznam léčiv a zdravotnických prostředků, které je držitel průkazu způsobilosti zdravotníka oprávněn vydat z lodní lékárničky pouze na základě rozhodnutí konzultujícího lékaře, či způsob udržování léčiv a zdravotnických prostředků v lodní lékárničce, hospodaření s léčivy a zdravotnickými prostředky a systém jejich kontroly. Zabývá se obsahem kurzu rozšířené první pomoci, obsahem evidence ošetřených osob po dobu plavby a náležitostmi popisu opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro práci členů posádky lodě s právními předpisy upravujícími požadavky pro práci na moři, poskytuje také vzor evidence pracovní doby člena posádky lodě.

Ministerstvo dopravy zdůvodňuje, že práce na námořních lodích je velmi specifická, a to z vícero důvodů. Mezi ty patří zejména mezinárodní povaha námořní plavby a izolovanost, do níž se námořní lodě v průběhu plavby dostávají. Proto je nutné pro námořníky, členy posádky námořních lodí, zajistit zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích. Toho má být dosaženo právě publikovanou vyhláškou.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu(22.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16.6.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 139/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Z podstatných změn, jež zákon provádí, je možné jmenovat například změnu v systému přiznávání náhrady nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva úspěšnému účastníkovi proti účastníkovi neúspěšnému, kdy by nově mělo být, prostřednictvím paušální náhrady, vyrovnáno v tomto ohledu doposud nevyvážené postavení účastníka řízení nezastoupeného advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem oproti účastníkovi takto zastoupenému. Další ze změn se pak třeba dotýká povinnosti soudu při rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů nahlížet do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu a vyvodit ze zjištěných skutečností zákonem upravené důsledky. Změn, týkajících se především výkonu rozhodnutí s ohledem na instituci manželství, je však samozřejmě více. Obecně má nová dikce lépe zohledňovat hmotněprávní úpravu majetkového režimu manželů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Senát schválil šest nových zákonů, tři vrátil k dalšímu projednání(22.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Senát Parlamentu ČR na své deváté schůzi konané ve dnech 17.-18.6.2015 schválil šest nových zákonů, u jednoho vyjádřil svou vůli nezabývat se jím.

V balíku schválených je obsažena například novela občanského soudního řádu, exekučního řádu, trestního zákoníku, zákona o důchodovém spoření, zákona o spotřebních daních, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či plemenářského zákona. Svou vůli nezabývat se jím senátoři vyjádřili u novely zákona o veřejných dražbách, což se rovná stavu, kdy byl zákon přijat.

Všechny tyto zákony nyní poputují k podpisu prezidentu republiky. Pokud je ten nevetuje, nemělo by nic bránit jejich brzké publikaci ve Sbírce zákonů.

Naopak tři z projednaných návrhů zákonů, mezi nimiž se objevují novelizace zákona o místních poplatcích, zákona o pozemních komunikacích, zákona o silničním provozu či zákona o ochraně veřejného zdraví, byly s pozměňovacími návrhy vráceny zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání.

Nařízení o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat(16.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 135/2015 Sb. nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat.

Služební zákon ve svém § 104 vymezuje konkrétní překážky ve službě na straně státního zaměstnance, při jejichž výskytu státnímu zaměstnanci za dobu takové překážky náleží plat. V odst. 3 tohoto ustanovení pak předjímá možnost vlády stanovit další překážky, nad rámec těch v zákoně konkrétně vymezených, které budou, co se nároku na plat týče, podléhat shodnému režimu. A nařízení, jež bylo aktuálně publikováno, okruh a rozsah právě takových dalších překážek definuje.

Konkrétně hovoří o péči otce dítěte o matku a dítě po porodu, o účasti na svatbě sourozence nebo vnoučete, o uzavření registrovaného partnerství, o doprovodu dítěte do základní školy v první den jeho povinné školní docházky a zpět, o vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence a vnoučete či o jednom dnu v kalendářním roce na zařízení osobních záležitostí.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Nařízení o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou(16.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 137/2015 Sb. nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.

Dle služebního zákona státní zaměstnanci vykonávají službu zpravidla ve služebním poměru na dobu neurčitou. Na dobu určitou se do služebního poměru vždy přijme osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, lze tak rovněž přijmout osobu v případech, kdy je třeba nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance. Další případy, ve kterých je možné s ohledem na zvláštní povahu služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, má stanovit dle § 21 odst. 3 služebního zákona vláda nařízením.

A takovým nařízením je právě publikované nařízení, jež upravuje další případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní povahu státní služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou. Navazuje přitom na evropskou směrnici 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

Na jeho základě lze do služebního poměru přijmout na dobu určitou osobu v případech, kdy je třeba jejím prostřednictvím zajistit splnění časově omezeného úkolu služebního úřadu, pokud je třeba jejím prostřednictvím zajistit plnění úkolů za státního zaměstnance, kterému byla povolena kratší služební doba, nebo bude-li tato osoba vyslána k výkonu zahraniční služby.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Nařízení o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců(16.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 134/2015 Sb. nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance.

Nařízení vydané k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v podrobnostech upravuje hodnotící kriteria, na jejichž základě se státní zaměstnanec v jednotlivých hodnocených oblastech posuzuje, podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení, klasifikaci plnění hodnocených oblastí či způsob, jímž se určí závěr služebního hodnocení, zabývá se ale také výší osobního příplatku.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Nový sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi SZPI pro účely kontroly(15.06.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11.6.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 132/2015 Sb. vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.

Vyhláška vydaná podle zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, nově stanovuje sazebník náhrad nákladů za rozbory vzorků zemědělských výrobků, potravin včetně pokrmů a tabákových výrobků prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce

pro účely kontroly podle § 3 odst. 6 zákona č. 146/2002 Sb. Jde o případy, kdy bylo rozborem vzorku zjištěno, že takové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 541/2002 Sb. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně své novely. Dle důvodové zprávy bylo k nové právní úpravě přistoupeno z důvodu reorganizace Státní zemědělské a potravinářské inspekce, po které byly zachovány pouze laboratoře v Brně a v Praze, a následné změny používaných metod v rámci reakreditací. Vypuštěny byly některé dříve používané metody, zavádí se naopak nové. Nový seznam používaných metod odpovídá rozsahu akreditací jednotlivých laboratoří. Deklarovaným cílem Ministerstva zemědělství bylo přijmout vyhlášku reflektující aktuální stav po reorganizaci laboratoří SZPI.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Infodeska.cz