Právní aktuality 11.5.2012 -17.5.2012


17-05-2012 ::: Ústavní soud zrušil v občanském soudním řádu jedno z ustanovení o přípustnosti dovolání

Dne 17.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 147/2012 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012 sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nálezem vydaným pod sp. zn. Pl. ÚS 29/11 Ústavní soud v Plénu rozhodl, že se ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů ruší uplynutím dne 31.12.2012.
Jak Ústavní soud uvádí v odůvodnění nálezu, ustanovení, dle kterého je dovolání přípustně proti rozsudku a usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, považuje za do té míry neurčitou či vágní právní normu, že již nepředstavuje v reálném prostředí, tj. v možnostech obecné justice, předvídatelné právo, čímž se ocitá v rozporu s požadavky plynoucími z principu právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), z něhož lze požadavek na předvídatelnost práva dovodit. Vykonatelnost derogačního výroku odložil ke dni 1.1.2013, čímž poskytl Parlamentu České republiky čas k přijetí ústavně konformní právní úpravy institutu dovolání. Připomněl potřebu předvídatelnosti nové právní úpravy do té míry, že přípustnost dovolání musí být zřejmá každému potencionálnímu dovolateli ještě předtím, než opravný prostředek v podobě dovolání využije.

17-05-2012 ::: Prezident podepsal novelu zákona o místních poplatcích

Dne 15.5.2012 prezident republiky podepsal zákon ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela má především umožnit městům a obcím zvýšit poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle důvodové zprávy se právní úprava poplatků v tomto ohledu nezměnila od roku 2002, tedy ani jejich maximální výše nebyla v tomto období nijak valorizována. Celkové náklady obcí na vypořádání se s odpady však měly od té doby vzrůst o 81,5%. Vedle zvýšení maximální výše poplatku dochází například také k rozšíření okruhu osob, které poplatkové povinnosti podléhají.

V brzké době lze očekávat publikaci zákona ve Sbírce zákonů.

17-05-2012 ::: Smlouva mezi vládou ČR a vládou Hongkongu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dne 10.5.2012 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 49/2012 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jedné nebo obou smluvních stran, a na daně z příjmu ukládané jménem každé ze smluvních stran nebo jejích nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoliv.
Smlouva vstoupila v platnost dne 24.1.2012, její ustanovení se budou provádět v souladu s jejím článkem 26.
17-05-2012 ::: Dohoda mezi vládou ČR a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech

Dne 10.5.2012 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 48/2012 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech.
Dohoda byla smluvními stranami podepsána v rámci jejich dlouhodobé podpory mezinárodního úsilí v boji proti finanční a jiné trestní činnosti, a to včetně odhalování financování terorismu. Má především přispět ke zlepšení a usnadnění podmínek týkajících se výměny informací ohledně daní, tedy v daňových záležitostech.

Dohoda vstoupila v platnost dne 14.3.2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu s jejím článkem 15.
17-05-2012 ::: Nové znění Seznamu zakázaných látek a metod náležícího k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
Dne 10.5.2012 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 47/2012 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I - Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard, a Přílohy II - Standardy pro udělování výjimek Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu byla ve Sbírce mezinárodních smluv publikována pod č. 58/2007 Sb.m.s.

Nové znění příloh vstoupilo v platnost dnem 1.1.2011, a to i pro Českou republiku. Stejným dnem přestalo platit znění příloh pro rok 2009 vyhlášené pod č. 8/2009 Sb.m.s.

Infodeska.cz