Právní aktuality 11.4.2012 -24.4.2012


24-04-2012 ::: Prezident podepsal zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
Dne 20.4.2012 prezident republiky podepsal zákon ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.

Zákon upravuje znění bezmála tří desítek zákonů, a to v souvislosti se zřízením základních registrů jakožto informačních systémů veřejné správy. Systém čtyř základních registrů zřízených zákonem č. 111/2009 Sb., jimiž jsou konkrétně registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností, umožňuje využívat a sdílet tzv. referenční údaje orgány veřejné moci. Novelizační zákon reaguje na situaci, kdy v současné době není v některých právních předpisech dostatečně vymezen rozsah oprávnění a podmínek využívání referenčních údajů ze základních registrů těmito orgány. Tento stav je třeba z pohledu zákonodárce napravit do té míry, aby mohly být v registrech obsažené údaje orgány veřejné moci plně využívány.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

24-04-2012 ::: Nová vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Dne 18.4.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 129/2012 Sb. vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství k provedení některých ustanovení zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. K vydání zcela nové vyhlášky bylo přistoupeno v souvislosti s novelizací zákona o oběhu osiva a sadby provedenou zákonem č. 54/2012 Sb., která je projevem implementace Směrnice Komise 2010/60/EU. Právní úprava obsažená v nové prováděcí vyhlášce již má být v souladu s novelizovaným zněním prováděného zákona.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.4.2012.

20-04-2012 ::: Úplné znění zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Dne 16.4.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 128/2012 Sb. úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn.

Do úplného znění zákona jsou promítnuty změny v něm provedené naposledy zákonem č. 458/2011 Sb. a dále všemi zákony jej novelizujícími a vydanými před tímto zákonem.

20-04-2012 ::: Novela zákona o silniční dopravě

Dne 11.4.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 119/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona o silniční dopravě byla přijata především v reakci na tzv. silniční balíček. Tak jsou v souhrnu označována nařízení EU č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, nařízení č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a nařízení č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, která všechna nabyla účinnosti v prosinci 2011. Snahou zákonodárce je přizpůsobit novelou českou vnitrostátní právní úpravu novým unijním podmínkám zakotveným v uvedených, přímo aplikovatelných nařízeních. Veškeré změny, hlavně ty v unijní úpravě, byly motivovány snahou zlepšit a zefektivnit vnitřní trh v silniční dopravě, a to především prostřednictvím vyšší odborné způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě a nastavením podmínek směřujícím ke zlepšení úrovně poskytování dopravních služeb. Vzrůst má bezpečnost silničního provozu, a to díky nastavení standardů kontroly podnikatelů a zlepšení spolupráce členských států v této oblasti. Co se týče změn ve vnitrostátní právní úpravě, tedy především v samotném zákoně o silniční dopravě, novelou má být předně dosaženo dostatečné návaznosti vnitrostátní a unijní úpravy v této oblasti tak, aby byla zajištěna řádná aplikace výše uvedených nařízení.

Vedle zákona o silniční dopravě je novelizován také živnostenský zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o silničním provozu a zákon o správních poplatcích. Zrušuje se vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, a to včetně jejích novel.

S výjimkou jediného ustanovení nabývá zákon účinnosti dnem 1.6.2012.

20-04-2012 ::: Novela zákona o veřejných sbírkách

Dne 11.4.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 120/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
Dle důvodové zprávy má novelou být zákon o veřejných sbírkách upraven do podoby, která jednak vytvoří podmínky pro rozvoj veřejných sbírek jakožto zcela ojedinělého finančního zdroje pro aktivity, jež velké skupiny lidí identifikují jako potřebné a žádoucí, a to bez zbytečných administrativních bariér, na druhé straně pak umožní efektivní kontrolu jejich konání a využití jejich výtěžku tak, aby veřejnost neztratila k tomuto fenoménu důvěru. Především má být zákon v novelizované podobě vstřícnější k právnickým osobám veřejné sbírky konajícím. Zákonodárce dále novelou reaguje na určité nedostatky dosavadní právní úpravy, jež byly v průběhu aplikační praxe identifikovány a na které některé z neziskových organizací již po delší dobu upozorňovaly.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2012.

20-04-2012 ::: Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Dne 11.4.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 123/2012 Sb. vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Vyhláška vydaná Ministerstvem životního prostředí dle § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8 vodního zákona nově upravuje prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod, vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání, náležitosti žádosti o odklad placení poplatku a postup České inspekce životního prostředí při posuzování žádosti o povolení odkladu a povolování odkladu.

Částečně nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která se dnem účinnosti nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2012.

20-04-2012 ::: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Dne 6.4.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 116/2012 Sb. vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Jedná se o další z vyhlášek, která je vydána k provedení nového zákona o zdravotních službách. Tentokrát jsou prováděny jeho § 70 odst. 6, § 75 odst. 3, § 77 odst. 3 a § 78. Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou upravuje způsob předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému, vedle zákonných další náležitosti žádosti o oprávnění k přístupu k osobním údajům a dalším údajům vedeným v Národních zdravotních registrech, Národním registru poskytovatelů a Národním registru zdravotnických pracovníků, ale také okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje do registrů a periodicitu a lhůty pro jejich předávání.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.4.2012.

20-04-2012 ::: Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
Dne 6.4.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 117/2012 Sb. vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu.¨

Vyhláška byla vydána na základě zmocnění, které obdržela Česká národní banka k provedení některých ustanovení zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Dle důvodové zprávy má vyhláška především upravovat řádný a obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti, pravidla obhospodařování majetku v důchodovém fondu a účastnickém fondu, pravidla jednání penzijní společnosti s účastníky, uveřejňování informací a také pravidla pro výpočet kapitálového požadavku penzijní společnosti ke krytí rizik a závazků transformovaného fondu.

Vyhláška nabyla s výjimkou některých svých ustanovení účinnosti dnem 6.4.2012.

Infodeska.cz