Právní aktuality 11.12.2014 - 17.12.2014


Nařízení vlády o konopí pěstovaném na vlákno(17.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.11.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 269/2014 Sb. nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno.

Nařízení vydané na základě zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu je projevem adaptace českého právního řádu na přímo použitelná evropská nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, a č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno. V návaznosti na ně v podrobnostech nově upravuje některé podmínky k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno. Jde zejména o osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí, dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu, ze třetích zemí, o schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu, či o opatření při zjištění nesrovnalostí.

Nové nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno. To se, s účinností nového nařízení, zrušuje.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Novela vyhlášky o ochraně civilního letectví před protiprávními činy(17.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 270/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Právě publikovaná vyhláška je reakcí Ministerstva dopravy na změny, ke kterým k 1.2.2015 dochází v zákoně o civilním letectví na základě novely publikované ve Sbírce zákonů pod č. 127/2014 Sb. Byla přijata za účelem dotvoření české vnitrostátní právní úpravy do souladu s mezinárodními závazky České republiky co se oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy týče. Ta je totiž relativně specifickou a rozsáhlou oblastí značně ovlivněnou Evropskou unií, jež v poslední době, s ohledem na dramatický vývoj mezinárodní bezpečnostní situace, provedla její kompletní revizi. Díky tomu bylo potřeba provést již výše zmíněnou novelizaci zákona o civilním letectví a v návaznosti na to pak rovněž novelizaci prováděcí právní úpravy, jež je právě nyní realizována.

Mezi základními změnami důvodová zpráva uvádí například zrušení požadavků na osnovy bezpečnostních programů některých subjektů, změnu osnovy bezpečnostního programu provozovatele letiště a poskytovatele letových provozních služeb, změnu názvu potvrzení o úspěšném složení zkoušky a stanovení vzoru nově vydávaného dokladu o absolvování odborné přípravy, zrušení úpravy postupu při provádění ověření spolehlivosti a novou úpravu vzoru dokladu o spolehlivosti či změny týkající se obsahu a formy zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy, ale i mnohé změny další.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2015.

Novela zákona o daních z příjmů(17.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 267/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon o daních z příjmů patří k nejdůležitějším nástrojům veřejných financí, když tvoří jeden z pilířů daňové soustavy především co do objemů výnosů plynoucích do veřejných rozpočtů. Pravidelně ke konci každého roku dochází k jeho rozsáhlým novelizacím a ani letošní rok není výjimkou.

Právě publikovaný zákon těchto změn provádí bezmála tři stovky. Dle důvodové zprávy změny vyplynuly především z potřeby provést revizi textu zákona po ratihabici zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, jež zákon o daních z příjmů významně, v bezmála devíti stovkách novelizačních bodů, před rokem novelizovalo. Stejně tak se změny týkají ustanovení novelizovaných zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa, který zákonodárce považuje v mnoha ustanoveních za dnes již překonaný. Řada změn pak má směřovat ke snížení odvodové zátěže poplatníků daně z příjmů fyzických osob, mezi dalšími skupinami změn jsou dále uváděny například úpravy systému zdanění investičních fondů, úpravy směřující ke snížení administrativní zátěže a vylepšení spravovatelnosti daně, legislativně technická zpřesnění a další.

Vedle zákona o daních z příjmů je novelizován rovněž zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani silniční, daňový řád, zákon o Finanční správě ČR, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, živnostenský zákon, ale i mnohé zákony další.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2015.

Zákon o zdravotnických prostředcích(17.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 268/2014 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon je projevem transpozice evropských směrnic 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků a 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, všech v platném znění, když nově v podrobnostech upravuje zacházení se zdravotnickými prostředky a jejich příslušenstvím. Dle úvodního ustanovení se zdravotnickým prostředkem rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět. To vše musí být navíc výrobcem určeno pro použití u člověka za účelem stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby, kompenzace nebo mírnění onemocnění, poranění nebo zdravotního postižení, za účelem vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, nebo za účelem kontroly početí, přičemž tyto nesmějí dosahovat své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem. Jejich funkce však může být takovými účinky podpořena.

A proč bylo k nové právní úpravě přistoupeno? Důvodová zpráva uvádí, že komplexní řešení problematiky zdravotnických prostředků bylo jedním ze zásadních úkolů, které byly opakovaně odsouvány do pozadí za současné preference řešení otázek regulace léčivých přípravků. Dle zákonodárce byl však již stav právní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků dlouhodobě neudržitelný, a to jak na úrovni obecné regulace, čímž je míněn vstup na trh, podmínky distribuce, používání při poskytování zdravotních služeb, reklama a podobně, tak na úrovni regulace ekonomické. Zde jde především o ceny a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Celá řada dílčích oblastí navíc nebyla legislativně řešena vůbec. Proto byl přijat zákon, jenž má ambici být systematickým a především funkčním kodexem, který bude obsahovat komplexní pravidla pro regulaci trhu a zacházení s tak širokou skupinou výrobků, jakou právě zdravotnické prostředky představují.

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, který se s účinností nového zákona zrušuje, a to včetně svých novel. Zrušují se rovněž některá související nařízení a vyhlášky, novelizuje se pak zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.4.2015.

Infodeska.cz