Právní aktuality 11.12.2012 - 2.1.2013


02-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o Státním pozemkovém úřadu

Dne 31.12.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 503/2012 Sb. zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákonem se zřizuje nový Státní pozemkový úřad jakožto správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Sídlí v Praze a je podřízen Ministerstvu zemědělství. Zřizuje se v souvislosti s ukončením činnosti Pozemkového fondu ČR, a to dle důvodové zprávy z toho důvodu, že soustava pozemkových úřadů doposud nebyla zřízena ani jako ústřední orgán státní správy, ani jiný orgán, který by byl jako organizační složka státu samostatnou účetní jednotkou. Nový úřad již obojím bude a měl by vystupovat jako orgán vykonávající působnost veřejné správy v oblasti pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a v oblasti restitucí v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a současně jako orgán zabývající se správou státního zemědělského majetku, a to včetně jeho prodeje.
Novým zákonem se zrušuje zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a to včetně svých novel, a novelizuje zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku či lesní zákon, ale i mnoho zákonů dalších.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

02-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Dne 31.12.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 502/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jedná se o velmi rozsáhlou novelizaci zákona o DPH čítající více než dvě stovky změn, která vyplývá především z povinnosti transpozice předpisů EU, konkrétně směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13.7.2010 a směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12.2.2008, ale také z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, jež specifikuje pravidla pro uplatnění daně a zpřesňuje některé formulace. Změny se dotýkají například ustanovení o předmětu daně, vystavení a uchovávání daňových dokladů, určení místa plnění při poskytnutí služby, definice plátců a identifikovaných osob, ale také mnoha oblastí dalších.

Vedle zákona o dani z přidané hodnoty je novelizován také zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých částí, dnem 1.1.2013.

02-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o audiovizi

Dne 31.12.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 496/2012 Sb. zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Zákon nově upravuje povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního filmového archivu a také postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie a poskytování pobídek filmovému průmyslu. Naopak se nevztahuje na audiovizuální díla, která nejsou určena ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu.

Zákonem je nahrazován dosavadní zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, účelem jehož přijetí bylo vytvoření institucionálního základu pro tvorbu zdrojů, z nichž lze financovat vybrané projekty v oblasti české kinematografie. Dle zákonodárce již byla jím prezentovaná právní úprava vzhledem k časovému odstupu od jeho přijetí a ke zkušenostem z jeho uplatňování nedostatečná, především co se vymezení okruhů podpory kinematografie týče. Podle důvodové zprávy je novým zákonem sledováno vytvoření systému, který bude koordinovaně a koncepčně zajišťovat funkční zdroje nově zřízeného Státního fondu kinematografie, všechny potřebné činnosti a rozšíření aktivit fondu, a to včetně rozdělování a administrace státní podpory. Nová právní úprava má zajistit rozvoj kreativity, konkurenceschopnosti a umělecké svobody ve filmové tvorbě, kulturní diverzitu v nabídce filmových děl veřejnosti, šíření filmové kultury, zachování filmových děl pro budoucí generace a důstojnou prezentaci českého filmu doma i ve světě.

Vedle zrušení zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie dochází také k novelizaci autorského zákona, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání či zákona o správních poplatcích, ale i zákonů dalších.

Prezident republiky k zákonu vyjádřil své výhrady, nepodepsal jej a dne 12.11.2012 jej vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta na svém jednání dne 18.12.2012 na zákonu setrvala.

Zákon nabývá, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, účinnosti dnem 1.1.2013.

02-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Dne 27.12.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 500/2012 Sb. zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.

Novým zákonem je měněna bezmála desítka především daňových a pojistných zákonů, přičemž proklamovaným cílem zákonodárce je dosáhnout prostřednictvím v zákoně uvedených opatření zvýšení příjmů státního rozpočtu a s tím spojeného snížení schodků veřejných rozpočtů. Měněn je zákon o daních z příjmů, do kterého je vedle dalších změn například vkládán dočasný institut solidárního zvýšení daně, zákon o dani z přidané hodnoty, u něhož jedna ze změn spočívá ve zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21 % u sazby základní, respektive na 15 % u sazby snížené, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v němž dochází ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí na 4 %, ale také zákon o spotřebních daních, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákony další.
Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých částí, dnem 1.1.2013.

02-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Dne 31.12.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 504/2012 Sb. zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.
Zákon o státním rozpočtu, který je základním dokumentem finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky, počítá na rok 2013 s celkovými příjmy ve výši 1 080 767 603 000 Kč, celkové výdaje pak mají činit 1 180 767 603 000 Kč. Schodek státního rozpočtu byl schválen ve výši 100 mld. Kč a má být tradičně vypořádán zvýšením stavu státních dluhopisů, zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

Infodeska.cz