Právní aktuality 1.11.2014 - 3.11.2014


Nařízení ECB o poplatcích za dohled (03.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z Úředního věstníku EU

Dne 31.10.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 311, str. 23 – 31, zveřejněno nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22.10.2014 o poplatcích za dohled.

Nové nařízení navazuje na evropské nařízení č. 1024/2013, jímž je zřizován jednotný mechanismus dohledu skládající se z Evropské centrální banky (ECB) a vnitrostátních příslušných orgánů. Podle tohoto nařízení ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu nad všemi úvěrovými institucemi, finančními holdingovými společnostmi a smíšenými finančními holdingovými společnostmi ve všech členských státech eurozóny, jakož i v členských státech mimo eurozónu, které navázaly úzkou spolupráci s ECB. Dle jednoho z ustanovení tohoto nařízení by ECB měla ukládat úvěrovým institucím usazeným v zúčastněných členských státech a v zúčastněném členském státě zřízeným pobočkám úvěrových institucí usazených v nezúčastněném členském státě roční poplatek za dohled.

Na základě toho pak právě publikované nařízení v podrobnostech stanovuje postupy pro výpočet celkové výše ročních poplatků za dohled ukládaných ve vztahu k dohlíženým subjektům a dohlíženým skupinám, metodiku a kritéria pro výpočet ročního poplatku za dohled hrazeného každým dohlíženým subjektem a každou dohlíženou skupinou, ale také postup pro výběr ročních poplatků za dohled ze strany ECB. Poplatky mají vycházet z objektivních kritérií souvisejících s důležitostí a rizikovým profilem dotyčných úvěrových institucí, a to včetně jejich rizikově vážených aktiv, přičemž se vypočítávají na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států. To znamená, že jsou-li úvěrové instituce součástí dohlížené skupiny usazené v zúčastněných členských státech, vypočte se a platí se jeden poplatek na úrovni skupiny.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 1.11.2014.

Novela autorského zákona (03.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.10.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 228/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Primárním cílem novely je řádná transpozice evropských směrnic v dané oblasti do českého právního řádu. Jde o směrnici 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, a směrnici 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl. Cílem první z uvedených směrnic je, dle důvodové zprávy, poskytnout řešení tíživé situace četných výkonných umělců, a zvláště pak studiových hudebníků, kteří ve svém pozdním, již postproduktivním věku přicházejí uplynutím stávající doby ochrany o významné příjmy z dosud populárních nahrávek, na jejichž vzniku se v mládí podíleli. K tomuto jevu má docházet vlivem prodlužující se průměrné délky života a zároveň stále častějšího oživování zájmu o starší nahrávky, které neztrácejí svůj komerční potenciál. Ten naopak může být, oproti minulosti, ještě více a šířeji využit i díky novým technologickým možnostem. Směrnice se rovněž snaží reagovat na situaci nahrávacích společností, jejichž podnikání je postiženo internetovým pirátstvím v podobě nezákonného šíření chráněných děl. Pokud by měly uplynutím doby ochrany přijít o příjmy generované z dosud lukrativních nahrávek, vedlo by to k dlouhodobému propadu jejich příjmů. Prodlužuje také dobu trvání majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let. V souvislosti s tímto prodloužením zavádí rovněž několik doprovodných opatření ve prospěch výkonných umělců, například roční doplňkovou odměnu pro studiové hudebníky, právo na odstoupení od smlouvy a právo na výplatu odměn beze srážek pro studiové hudebníky i pro sólisty. Stejně tak harmonizuje výpočet doby trvání majetkových práv k hudebním dílům s textem v těch případech, kdy byly hudební dílo a text vytvořeny za účelem užití ve spojení.

Další z uvedených směrnic zavádí společnou unijní definici osiřelého díla, respektive osiřelého zvukového záznamu, vzájemné uznávání statusu osiřelého díla, pravidla pro důsledné vyhledávání nositelů práv, pravidla pro ukončení statusu osiřelého díla a zákonnou licenci pro užití osiřelých děl. Osiřelá díla jsou dosud autorskoprávně chráněná díla, u nichž autor či jiný nositel práv není znám nebo se nedá dohledat. Vzhledem k tomu, že v zásadě platí, že k užití autorského díla je nezbytné získat svolení autora či nositele práv, nelze v takovýchto případech souhlas s užitím díla získat. Pak lze dílo užít pouze těmi způsoby, které umožňuje autorský zákon v režimu tzv. zákonných licencí. Směrnice se snaží nalézt adekvátní legislativní řešení této situace, které by usnadnilo hromadnou digitalizaci a následné zpřístupnění takto dosud nevyužitého evropského kulturního i vědeckého bohatství.

Přijetím právě publikované novely zákona bylo zákonodárcem sledováno splnění povinností definovaných v rámci uvedených směrnic. Jde jak o prodloužení doby ochrany majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let, zavedení příslušných doprovodných opatření ve prospěch výkonných umělců či zavedení způsobu výpočtu doby trvání majetkových práv k hudebním dílům s textem, který bude jednotný v celé EU, tak o zavedení definice osiřelého díla, resp. osiřelého zvukového záznamu, pravidel o vzájemném uznávání statusu osiřelého díla, pravidel pro důsledné vyhledávání nositelů práv, pravidel pro ukončení statusu osiřelého díla a zákonné licence pro užití osiřelých děl.

Zákon nabývá účinnosti dnem 7.11.2014.

Novela zákona o silničním provozu (03.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.10.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 230/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla přijata především za účelem plné transpozice evropské směrnice 2011/82/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech a jejích novelizačních směrnic 2012/36/EU a 2013/47/EU do českého právního řádu. Cílem první z uvedených směrnic je zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. K tomu má být přispěno jednak zefektivněním ukládání sankcí za porušení silničních pravidel do jiného členského státu EU u závažných porušení, a to prostřednictvím výměny informací o vozidle a jeho provozovateli mezi členskými státy, jednak posílením zásady rovného zacházení s osobami podezřelými z porušení pravidel silničního provozu, ať už se jedná o přestupce domácí nebo zahraniční. Druhá ze směrnic již byla do českého právního řádu zákonem č. 297/2011 Sb. transponována, nyní jde pouze o transpozici jejího čl. 7 odst. 5 písm. d) a čl. 15, jejichž cílem je zprovoznění systému výměny informací o řidičských průkazech mezi členskými státy za využití sítě řidičských průkazů vytvořené Evropskou unií. U posledních dvou jmenovaných směrnic pak jde o přizpůsobení právní úpravy v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení vozidel technickému pokroku, a to v oblasti vozidel zejména stanovením některých nových požadavků na zkušební a výcviková vozidla, respektive o umožnění členským státům povolovat používání motocyklů skupiny A splňujících specifikace v podobě před změnami zavedenými směrnicí 2012/36/EU po určité přechodné období. Zákon o silničním provozu je nyní upravován tak, aby veškerým unijním požadavkům vyhovoval.

Zákon nabývá účinnosti dnem 7.11.2014.

Rozhodnutí o jmenování Evropské komise (03.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z Úředního věstníku EU

Dne 31.10.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 311, str. 36 – 38, zveřejněno rozhodnutí Evropské rady ze dne 23.10.2014 o jmenování Evropské komise (2014/749/EU).

Tímto rozhodnutím byli, vzhledem ke končícímu funkčnímu období předchozí Komise, jmenováni do nové Evropské komise její členové, po jednom ze státních příslušníků každého členského státu. Funkční období Komise je definováno časovým rozmezím od 1.11.2014 do 31.10.2019. Komise je vedena předsedou Jean-Claude Junkerem, kterého Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 15.7.2014 předsedou zvolil.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 1.11.2014.

Infodeska.cz