Právní aktuality 1.11.2012 - 12.11.2012


12-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

Dne 1.11.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 361/2012 Sb. nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření.

Jde o prováděcí předpis vydaný k zákonům o důchodovém spoření a o doplňkovém penzijním spoření, který v podrobnostech upravuje náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření a dále podmínky a způsob průběžné aktualizace těchto sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování. Popsané klíčové informace jsou uvedenými zákony definovány jako dokumenty obsahující stručné základní charakteristiky systému důchodového spoření, a to včetně důsledků spojených s účastenstvím na tomto systému, a stručné základní charakteristiky důchodového a účastnického fondu, které jsou všechny nezbytné pro to, aby mohl účastník odpovědně posoudit své účastenství v systému důchodového spoření a povahu a rizika důchodového a účastnického fondu, který je mu nabízen.

Nařízení nabývá účinnosti společně s uvedenými zákony, tedy dnem 1.1.2013.

12-11-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Nová Příloha I nařízení o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku pro rok 2013

Dne 31.10.2012 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 304, str. 1-915, zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9.10.2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Příloha I nařízení č. 2658/87, která obsahuje tzv. kombinovanou nomenklaturu, je nahrazena novým zněním platným od 1.1.2013. Komise každoročně přistupuje k vyhlášení nového znění kombinované nomenklatury platného vždy od prvního dne následujícího roku, když ji, jak v preambuli uvádí, v zájmu zjednodušení právních předpisů modernizuje a upravuje její strukturu, to vše za účelem zohlednění změn v požadavcích týkajících se statistiky a obchodní politiky, splnění mezinárodních závazků harmonizace a vyjasnění znění textu.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 1.1.2013.

12-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže a trestního zákoníku

Dne 29.10.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 360/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy bylo cílem zákonodárce do zákonné právní úpravy především zakotvit tzv. „leniency program“, který je považován za účinný nástroj při odhalování kartelových dohod, a podmínky s tím souvisejícího upuštění od uložení pokuty nebo snížení pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v situacích, kdy soutěžitelé projeví zájem o jeho aplikaci. S tím souvisí také úprava zvláštního režimu nahlížení do spisu a procesních práv účastníků řízení s tím spojených. Novela se rovněž dotýká tzv. "narovnání", jehož podstatou má být odměna takové spolupráce účastníků při vedení řízení, která přispěje k úspoře zdrojů Úřadu, či možnosti Úřadu provádět v rámci šetření případů možného porušení zákona dle stanovených kritérií tzv. „prioritizaci“, což by v důsledku znamenalo nezabývat se takovými marginálními případy porušení zákona, které sice Úřad dlouhodobě vytěžují, výraznější dopady na hospodářskou soutěž a fungování trhu však nemají.

Vedle zákona o ochraně hospodářské soutěže je novelizován také trestní zákoník, jehož změnou zformulovanou v souvislosti se zakotvením podmínek pro aplikaci leniency programu do zákona o ochraně hospodářské soutěže a spočívající ve vložení ustanovení o účinné lítosti vážícího se k trestnému činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea první je sledována další podpora využívání leniency programu ze strany soutěžitelů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.12.2012.

12-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona

Dne 29.10.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 359/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy byla hlavním důvodem této rozsáhlé, takřka 150 změnové novely potřeba jednak adaptovat právní řád České republiky na nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, jednak implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Vedle zákona na ochranu zvířat proti týrání je novelizován také zákon o správních poplatcích a veterinární zákon.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ustanovení, dnem 1.1.2013.

12-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

Dne 29.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 357/2012 Sb. vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

Vyhláška vydaná k provedení § 97 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích nově definuje rozsah uchovávání provozních a lokalizačních údajů, upravuje jejich formu a způsob jejich předávání, dobu uchovávání předaných údajů a způsob likvidace těchto údajů provozovatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Předchozí vyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání byla s účinností k 12.4.2011 zrušena nálezem Ústavního soudu publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 94/2011 Sb., a to společně s ustanoveními § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích. Nové znění těchto ustanovení bylo do zákona o elektronických komunikacích vloženo s účinností k 1.10.2012 novelizačním zákonem č. 273/2012 Sb., v souvislosti s tím tak došlo také k formulaci nové vyhlášky.

Vyhláška nabývá, s výjimkou několika svých ustanovení, účinnosti dnem 1.11.2012.

12-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013

Dne 29.10.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 355/2012 Sb. nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013.

Vláda nařízením vydaným podle § 6a odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, stanovila pro rok 2013 limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 9 700 000 000 Kč. Oproti předchozímu roku byl limit snížen o rovné 2 miliardy.

Infodeska.cz