Právní aktuality 1.10.2014 - 7.10.2014


Novela nařízení vlády o minimální mzdě(07.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.9.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 204/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto nařízením vláda od roku 2015 zvyšuje základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z 50,60 Kč za hodinu na 55 Kč za hodinu, respektive z 8 500 Kč za měsíc na 9 200 Kč za měsíc. V návaznosti na to valorizuje rovněž nejnižší úrovně zaručené mzdy u skupin prací, jež jsou v § 3 nařízení odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Novela nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem(07.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.9.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 205/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.

Změna, kterou vláda tímto aktuálně publikovaným nařízením provádí, spočívá v přiznání nároku na předmětný příspěvek v případě bývalých příslušníků vojenských táborů nucených prací i za dobu jejich zařazení v technickém praporu. Podmínkou je, aby zařazení v technickém praporu bezprostředně navazovalo na zařazení ve vojenském táboře nucených prací. O nároku na výplatu rozhoduje Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti příslušné osoby, přičemž žádost lze podat nejpozději do 31.3.2015. Jinak nárok na výplatu příspěvku zaniká.

Pokud však byl osobě přiznán nárok na výplatu příspěvku podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto právě publikovaného nařízení, nelze jí nárok na výplatu příspěvku přiznat na základě týchž skutečností znovu.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 26.9.2014.

Novela vyhlášky o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů(07.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 207/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou Ministerstvo zemědělství činí zadost povinnosti transponovat do vnitrostátního právního řádu evropské směrnice 2014/78/EU a 2014/83/EU. Materie směrnicemi postižená je totiž v českém právním řádu upravena právě aktuálně novelizovanou vyhláškou.

Konkrétně se změny týkají například úpravy škodlivých organismů, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, škodlivých organismů, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které je zakázáno dovážet a přemísťovat, zvláštních požadavků, které musí být splněny při dovozu a přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, či specifikace označení chráněných zón na rostlinolékařském pasu.

V případě předmětné právní úpravy jde o plně harmonizovanou oblast, přičemž je, dle důvodové zprávy, velice důležité, aby Česká republika uplatňovala stejné seznamy škodlivých organismů a stejné fytosanitární požadavky jako ostatní členské státy Evropské unie. Jde jednak o plnění závazků České republiky, ale zejména o zájmy českých dovozců a producentů rostlinných komodit.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.10.2014.

Senát schválil novelu služebního zákona(07.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 1.10.2014 schválil Senát Parlamentu České republiky na své schůzi návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), jenž byl v Poslanecké sněmovně projednáván jako tisk 71/0, v Senátu pak pod číslem senátního tisku 336.

Díky této novele má služební zákon publikovaný ve Sbírce zákonů již v roce 2002 nabýt po více než dvanácti letech své účinnosti, byť v zásadně pozměněné podobě. Dle důvodové zprávy totiž státní správě chybí, kromě dokončení reformy veřejné správy na ústřední úrovni, především účinný služební zákon. Vychází se z předpokladu, že státní službu je nezbytné jednotně organizovat, řídit, kontrolovat a výrazněji oddělit od politického vlivu, rovněž je deklarována potřeba napříště prostřednictvím centrální systemizace schvalované vládou zabránit nepromyšleným a chaotickým zásahům do struktury veřejné správy. Absence chybějícího služebního zákona se má negativně projevovat právě na ústřední úrovni státní správy, kdy nestabilita odborného úřednického aparátu, nevyvozování odpovědnosti za zjevná řídící či pracovní selhání, netransparentnost rozdělení odpovědnosti, absence koncepčního řízení a v zásadě nulová horizontální spolupráce či koordinace na ústřední úrovni má zásadně negativně ovlivňovat kvalitu veřejné správy. K odstranění všech těchto negativních jevů má právě služební zákon významně přispět.

Zákon byl dne 3.10.2014 doručen k podpisu prezidentu republiky. Pokud jej ten podepíše, o čemž však sám již dříve vyjádřil své pochybnosti, nic nebude bránit jeho publikaci ve Sbírce zákonů.

Infodeska.cz