Právní aktuality 11.5.2011- 17.5.2011


16-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Dne 12. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 126/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Novela představuje technickou změnu týkající se absolutoria v konzervatoři. Ministerstvo školství dle důvodové zprávy považovalo prováděnou změnu v zájmu hladkého průběhu absolutoria za nezbytnou.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2011.

16-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

Dne 12. 5. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 125/2011 Sb., nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení.

Nařízení vydané k provedení veterinárního zákona upravuje v návaznosti na nařízení EP a Rady č. 882/2004 informační povinnost příjemce některých živočišných produktů v místě určení, když se nevztahuje na příjemce zvířat, příjemce živočišných produktů určených k výživě zvířat a příjemce rohů, parohů, paznehtů, kopyt, vlny, srsti a peří.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 5. 2011.

16-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o státní památkové péči

Dne 12. 5. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 124/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce si dle důvodové zprávy kladl za cíl zajistit tzv. imunitu vůči zabavení vyloučením možnosti, aby veřejná moc bezprostředně bránila navrácení věcí vykazujících znaky kulturní památky, zapůjčených jiným státem na území ČR za účelem sdílení kulturních hodnot, zpět na území státu, který je do ČR zapůjčil.

Zákon nabývá účinnosti dnem 12. 5. 2011.

16-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Dne 12. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 122/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

Novelizační vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví přijata jako reakce na vydání směrnice Komise 2010/59/EU o změně směrnice EP a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin a směrnice Komise 2010/69/EU, kterou se mění přílohy směrnice EP a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2011.

16-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Dne 12. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 121/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.

Novelizační vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána jako reakce na vydání směrnice Komise 2010/67/EU, kterou se mění směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla, a směrnice Komise 2011/3/EU, kterou se mění směrnice 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2011 s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.

Infodeska.cz