Právní aktuality 11.10 - 25.10.2010


22-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

Dne 22. 10. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 290/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo obrany přijatou novelou např. upřesňuje poskytování bezplatného stravování vojákům, kteří se po povolání do služebního poměru výcvikem připravují k získání základních vojenských znalostí, dotýká se problematiky výdeje vojenské výstroje do vlastnictví či vojenské výstroje při pohřbu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

22-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Dne 22. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 289/2010 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

Novelizace uvedeného nařízení je projevem transpozice směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES, o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, do právního řádu ČR. Cílem novely pak má dle stanoviska Legislativní rady vlády být harmonizace české právní úpravy s právem EU co se provozní a technické propojenosti evropského železničního systému týče.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.

22-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Dne 22. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 288/2010 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Vláda dle stanoviska Legislativní rady vlády tímto novelizačním nařízením reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně a na změny dalších právních předpisů, které souvisejí s obsahem činností do živností spadajících. Mění tak rozsah činností, které lze v rámci určitých živností vykonávat.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

20-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví

Dne 20. 10. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 287/2010 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví.
Vyhláška byla Ministerstvem životního prostředí vydána k provedení ust. § 7 odst. 2, § 7 odst. 5, § 9 odst. 3 a § 9 odst. 6 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, když upravuje rozsah a postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a údajů o tunokilometrech, náležitosti plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů, podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech, které je nutné oznámit, a formuláře žádosti o přidělení povolenek.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.

19-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Platnost Dohody mezi ČR a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic byla ukončena

Dne 19. 10. 2010 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 89/2010 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě.
Na základě této dohody byla ukončena platnost Dohody mezi Maltou a Českou republikou a podpoře a vzájemné ochraně investic, a to ke dni 30. 9. 2010.

19-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda mezi vládou ČR a vládou republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci

Dne 19. 10. 2010 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 84/2010 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda byla uzavřena za účelem podpory a rozvoje vzájemných hospodářských vztahů a hospodářské a průmyslové spolupráce, a to především v oblastech energetického sektoru, zemědělského průmyslu a lesnictví, automobilového, leteckého a kosmického průmyslu, tvorby výrobních prostředků, informačních technologií, technologií ochrany životního prostředí, infrastruktury, dopravních systémů, stavebnictví, společných projektů na třetích trzích, technických standardů, certifikace, metrologie a dalších.

Dohoda vstoupila v platnost dne 9. 8. 2010.

14-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území ČR nebo na daňové území ČR dovezeného

Dne 14. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 284/2010 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.

Vláda dle důvodové zprávy nařízením reaguje na požadavek Státní tiskárny cenin s. p., když zvyšuje hodnotu kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

14-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vláda stanovila výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009

Dne 14. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 283/2010 Sb. nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu.
Nařízením vláda nově stanovila výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009, přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a zvýšení částek pro stanovení výpočtového základu uvedených v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšených nařízením vlády č. 365/2008 Sb.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

14-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011

Dne 14. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 282/2010 Sb. nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011.

V souvislosti se zvýšením důchodů v roce 2011 vláda tímto nařízením zvyšuje také příplatky k důchodu příslušníkům odboje dle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

14-10-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011

Dne 14. 10. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 281/2010 Sb. nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011.
Vláda nařízením naplňuje valorizační podmínky dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, když na základě tohoto nařízení dojde od 1. 1. 2011 ke zvýšení starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

11-10-2010 ::: Z nalézací činnosti Ústavního soudu

Ústavní soud dne 29. 9. 2010 ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 16/08 v plénu rozhodl o návrhu na zrušení ustanovení § 89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb., které stanoví, že "V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný“.

Ústavní soud uvedl, že neshledal ke zrušení ustanovení důvody, a návrh zamítnul, když ve výroku II. svého nálezu konstatoval, že předmětné ustanovení je nutno ústavně konformně interpretovat v návaznosti na ustanovení § 89 věty první exekučního řádu tak, že v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, je povinnost oprávněného hradit paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi odvislá od posouzení míry jeho zavinění na zastavení exekuce.

11-10-2010 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí ECB o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

Dne 9. 10. 2010 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 267, str. 1-20, zveřejněno rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu.

Rozhodní bylo Evropskou centrální bankou vydáno v zájmu ochrany důvěryhodnosti eurobankovek a možnosti řádného rozpoznávání padělků, když eurobankovky musí být v oběhu udržovány v dobrém stavu tak, aby mohla být snadno a spolehlivě ověřována jejich pravost. Z toho plyne nutnost kontrolovat jejich vhodnost pro další oběh. Nové rozhodnutí tedy stanovuje společná pravidla a postupy pro ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001.

Infodeska.cz