Právní aktuality 10.9.2014 - 18.9.2014


Novela vyhlášky o organizaci školního roku(18.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 189/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Daná novela je projevem potřeby stanovit právním předpisem pro jednotlivé okresy a obvody hlavního města Prahy termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 dále. Doposud byly stanoveny jen do školního roku 2015/2016. Ministerstvo školství tak nyní vydanou vyhláškou stanovilo termíny jarních prázdnin až do školního roku 2021/2022 včetně.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2016.

Novela zákona o vnitrozemské plavbě(18.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.9.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 187/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizaci, které je zákon o vnitrozemské plavbě tímto zákonem podroben, lze považovat za rozsáhlou a zásadní. Zákon o vnitrozemské plavbě je účinný již od roku 1995 a za těch bezmála dvacet let prošel pouze novelizacemi, jež lze charakterizovat spíše jen jako dílčí. Dle důvodové zprávy došlo za tu dobu k několika zásadním změnám, z nichž v popředí stojí vstup České republiky do Evropské unie. K velkému posunu mělo dojít rovněž ve společenských vztazích upravených tímto zákonem; jde především o rozvoj rekreační plavby a vodní infrastruktury. Novela tak má všechny významné změny, k nimž v posledních dvou dekádách došlo, postihnout a zohlednit je relevantně v předmětné právní úpravě.

Jde především o novou a ucelenější právní úpravu provozování přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, o komplexní právní úpravu pravidel plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách, o novou právní úpravu vymezování vodní plochy pro plutí malých plavidel a vodní lyžování, o možnost pověřování fyzických nebo právnických osob ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla či o novou právní úpravu půjčoven malých plavidel.

Cílem rovněž bylo řádně transponovat evropskou směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí a implementovat evropské nařízení č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách.

Při příležitosti této rozsáhlé novelizace dochází rovněž k úpravám některých základních pojmů a definic či ke změně ve způsobu prokazování příslušnosti zaměstnanců ke Státní plavební správě. Další změny se týkají například přestupků, správních deliktů a správních poplatků, je jich však mnohem více. Ruku v ruce se zákonem o vnitrozemské plavbě je novelizován také vodní zákon a zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů(18.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 186/2014 Sb. vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Ministerstvo financí je podle § 4 odst. 11 zákona o rozpočtovém určení daní povinno vydat každoročně, vždy s účinností od 1. září, vyhlášku, která stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Této povinnosti pro letošek učinilo zadost právě vydanou vyhláškou, jež nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 264/2013 Sb. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Nově je tak stanoveno procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) a i) uvedeného zákona, ale také celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) tohoto zákona.

Nové procentní podíly byly vypočteny na základě počtu obyvatel, výměry katastrálních území, počtu dětí a žáků, ale také počtu zaměstnanců, přičemž jako podklad posloužily údaje Českého statistického úřadu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.9.2014.

Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství ČR(18.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 191/2014 Sb. vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky.

Ministerstvo vnitra vyhláškou vydanou podle § 79 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, nově stanovilo vzory listiny o nabytí státního občanství České republiky udělením, vzory listiny o nabytí státního občanství České republiky prohlášením, vzory dokladu o pozbytí státního občanství a vzory osvědčení podle § 43 a § 48 uvedeného zákona.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou stejně pojmenovanou vyhláškou č. 425/2013 Sb. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje. Dle Ministerstva vnitra byla tím důvodem, proč ke změně přistoupit, potřeba doplnit příslušné doklady o ochranné prvky mající zamezit jejich zneužití, padělání a pozměnění.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz