Právní aktuality 10.7.2013 - 16.7.2013


Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů (16.07.2013)

Dne 12.7.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 193/2013 Sb. vyhláška o kontrole klimatizačních systémů.

Vyhláška vydaná k provedení § 6a odst. 5 zákona o hospodaření energií je jedním z projevů transpozice směrnice 2010/31/ES o energetické náročnosti budov, když stanovuje rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Impulzem pro její vydání byla novela zákona o hospodaření energií provedená zákonem publikovaným pod č. 318/2012 Sb., kterou se do českého právního řádu implementovala právě výše uvedená směrnice.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie (16.07.2013)

Dne 12.7.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 194/2013 Sb. vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Vyhláška vydaná k provedení § 6a odst. 5 zákona o hospodaření energií je jedním z projevů transpozice směrnice 2010/31/ES o energetické náročnosti budov, když stanovuje rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Podnětem pro její vydání byla novela zákona o hospodaření energií provedená zákonem publikovaným pod č. 318/2012 Sb., kterou se do českého právního řádu implementovala právě výše uvedená směrnice.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (16.07.2013)

Dne 4.7.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 189/2013 Sb. vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní, mnohem stručnější právní úpravu dané problematiky prezentovanou § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Dosavadní právní úprava již byla považována za dostatečně nereflektující současný trend a situaci v oblasti ochrany dřevin. Dochází tak k vyčlenění dané právní úpravy do nového, samostatného právního předpisu.

Vyhláška vydaná k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona o ochraně přírody a krajiny nově vymezuje, co je nepovoleným zásahem do dřevin, definuje velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení povolení není třeba, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a oznámení o kácení dřevin, ale určuje také období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí. Ministerstvo životního prostředí si za hlavní cíl vytyčilo vyhláškou aktualizovat a lépe nastavit adekvátní míru ochrany dřevin, která by odpovídala současné situaci, tedy zvýšit a diferencovat ochranu dřevin rostoucích mimo les, ale také snížit zbytečné zatížení orgánů ochrany přírody a v neposlední řadě rovněž žadatelů.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.7.2013.

Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů (16.07.2013)

Dne 12.7.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 192/2013 Sb. vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

Vyhláška vydaná podle § 3 odst. 7 a § 13 odst. 8 zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je projevem transpozice evropské směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. Navazuje také na přímo použitelná nařízení Komise (EU) č. 600/2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů a č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. V podrobnostech upravuje vzory formulářů žádostí o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadla a vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů. Ministerstvo životního prostředí si novou vyhláškou kladlo za cíl doplnit předmětnou právní úpravu o ty části, které v ní od 1.1.2013, kdy nabyl účinnosti nový zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů publikovaný pod č. 383/2013 Sb., chyběly.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

Infodeska.cz