Právní aktuality 10.10.2012 - 16.10.2012


16-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013

Dne 15.10.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 336/2012 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením dle § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění vyhlásilo, že v roce 2013 bude činit výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 863 Kč, výše druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1 295 Kč a výše třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 2 589 Kč.

16-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Dne 15.10.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 334/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce dle důvodové zprávy novelou reaguje především na rozmáhající se praxi podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného soutěžícího eliminovat z dalšího konkurenčního boje v daném podnikatelském prostředí. Cílem takových návrhů je pak poškodit jiného soutěžícího na pověsti, na důvěryhodnosti, na možnosti ucházet se o veřejné zakázky, na možnosti a podmínkách pro získání úvěru a podobně. V praxi se ukazuje, že informace o pouhém zahájení insolvenčního řízení je ze strany veřejnosti automaticky vnímána tak, že daný subjekt se nachází ve finančních problémech a přestává být relevantním partnerem v dalších obchodních vztazích. Právě reakce veřejnosti na podaný insolvenční návrh má způsobovat likvidační následky i pro společnosti, které jsou z ekonomického hlediska zdravé.

V novele obsažená opatření mají dopomoci co možná nejlépe eliminovat právě podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů, které je iniciováno těmito nepoctivými úmysly, a ve svém důsledku tak zabránit výše popsaným negativním dopadům. Cílem je zvýšit oproti dosavadnímu stavu odpovědnost věřitelů za podávání insolvenčních návrhů nepoctivého charakteru a zároveň posílit ochranu dlužníků před uvedeným jednáním tak, aby zde byla reálná možnost dosáhnout nároku na náhradu škody nebo jiné újmy, která jim byla způsobena nepoctivým jednáním ze strany věřitelů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.

16-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Dne 15.10.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 333/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela je dle důvodové zprávy projevem snahy přiklonit se při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních více k využívání preventivně výchovné péče, destigmatizovat tato zařízení, v nichž je péče vykonávána, a snížit počet dětí v ústavní péči. Toho má být dosaženo především tím, že bude kladen větší důraz právě na prevenci a poradenství. Změn přináší zákon celou řadu. Nově se například zavádí možnost poskytovat speciálně pedagogické a psychologické služby formou ambulantní péče dětem pobývajícím mimo zařízení, rozšiřují se také kompetence ředitelů zařízení především v souvislosti se zajišťováním záležitostí dětí v souladu s jejich zájmem.

Vedle zákona č. 109/2002 Sb. je novelizován také krizový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o matrikách, jménu a příjmení, zákon o dani z přidané hodnoty, školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.

16-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů

Dne 12.10.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 331/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona byl dle důvodové zprávy reakcí skupiny poslanců na situaci, kdy došlo na základě novelizačního zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 366/2011 Sb. ke změnám podmínek pro rodiče a pěstouny pečující o dítě se zdravotním postižením. Poté, co vláda ve svém stanovisku vyslovila nesouhlas s jeho zněním, doznal v průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně mnoha zásadních změn.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.12.2012.

16-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Dne 12.10.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 330/2012 Sb. vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Vyhláška byla vydána jako další z prováděcích předpisů, tentokrát podle § 5 odst. 6 a § 30 odst. 4, k novému zákonu o ochraně ovzduší publikovanému v červnu letošního roku, tedy k zákonu č. 201/2012 Sb., když zohledňuje evropskou právní úpravu prezentovanou směrnicemi EP a Rady 2008/50/ES a 2004/107/ES. Dle důvodové zprávy nově upravuje jeden ze základních pilířů ochrany ovzduší, kterým posuzování úrovně jeho znečištění je, a dále informování veřejnosti při výskytu smogových situací.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.10.2012.

16-10-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Úplné znění zákona o archivnictví a spisové službě

Dne 8.10.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 329/2012 Sb. úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

Do úplného znění zákona o archivnictví a spisové službě jsou promítnuty změny v něm provedené naposledy zákonem č. 167/2012 Sb. účinným od 1.7.2012 a dále pak všemi zákony jej novelizujícími a vydanými před tímto zákonem.

Infodeska.cz