Právní aktuality 10.8.2011- 16.8.2011


15-08-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu

Dne 11. 8. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 206, str. 21-38, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. 8. 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Cílem nařízení je prostřednictvím vydávání průkazů způsobilosti řídících letového provozu založeného na společných požadavcích na vydávání průkazů způsobilosti zpřísnit bezpečnostní normy a zlepšit fungování systému řízení letového provozu Unie. Nařízení stanoví prováděcí pravidla k vydávání, pozastavování a odebírání průkazů způsobilosti řídících letového provozu a řídících letového provozu-žáků, s nimi souvisejících kvalifikací, doložek, osvědčení zdravotní způsobilosti a osvědčení organizací zajišťujících výcvik a podmínky jejich platnosti, obnovení, prodloužení platnosti a používání.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 31. 8. 2011.

15-08-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona o komoditních burzách

Dne 11. 8. 2011 podepsal prezident republiky mezi jinými také zákon ze dne 20. 7. 2011, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Novela je dle důvodové zprávy zaměřena zejména na postavení a roli komoditních burz, regulaci výkonu státního dozoru ve věci komoditních burz a na upřesnění podmínek vstupu na komoditní trh. Zákonodárce jí reaguje na aktuální problémy z výkonu státního dozoru a vlastního provozu burz a snaží se odstranit některé nejasnosti výkladu jednotlivých ustanovení zákona.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

15-08-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona o jednacím řádu PSP ČR

Dne 11. 8. 2011 podepsal prezident republiky mezi jinými také zákon ze dne 20. 7. 2011, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Novela má umožnit doručování téměř všech sněmovních tisků poslancům v elektronické podobě namísto podoby listinné, tištěné. Zákonodárce dle důvodové zprávy novelou jednak reaguje na dosažený pokrok v oblasti informačních technologií, jednak sleduje úsporu finančních prostředků státního rozpočtu.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

15-08-2011 ::: Z nalézací činnosti Ústavního soudu: Ústavní soud se vyjádřil ke snížení platů soudců v roce 2011

Dne 9. 8. 2011 byl vyhlášen nález, kterým Ústavní soud v plénu rozhodl ve věci návrhu Městského soudu v Brně v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 16/11, a to tak, že se ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 425/2010 Sb., zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Ve zbývající části návrh Městského soudu v Brně odmítnul.

Ústavní soud dle odůvodnění nálezu považuje platovou restrikci vůči soudcům obsaženou v ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění zákona č. 425/2010 Sb., za rozpornou s čl. 1 odst. 1 ve spojení s čl. 82 odst. 1 Ústavy. Z tohoto důvodu rozhodl o derogaci předmětného zákonného ustanovení, a to ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

K výroku nálezu nebylo uplatněno žádné odlišné stanovisko, 8 soudců pak uplatnilo odlišná stanoviska k menší části odůvodnění nálezu. Publikaci nálezu ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

15-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Dne 10. 8. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 232/2011 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb.
Nálezem vydaným dne 28. 6. 2011 Ústavní soud v plénu rozhodl, že se návrh na zrušení ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb., který podal Obvodní soud pro Prahu 5, zamítá. Ve zbytku pak návrh odmítnul.
V odůvodnění Ústavní soud uvedl, že neshledal, že by napadené ustanovení zákona představovalo již porušení ústavního pořádku v intenzitě opravňující Ústavní soud k využití derogační pravomoci, která mu přísluší.

Infodeska.cz