Právní aktuality 10.3.2011- 15.3.2011


15-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Dne 14. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 55/2011 Sb., vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou vydanou podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Ta se s účinností nové vyhlášky ruší. Nová vyhláška je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2005/36/ES a směrnice Rady 97/43/EURATOM, když nově stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a to za účelem jednak vymezení nových nelékařských povolání začleněných zákonem č. 189/2008 Sb. do zákona č. 96/2004 Sb., jakými jsou např. biotechnický asistent, adiktolog, zrakový terapeut, oftalmoped, arteterapeut a pracovní terapeut, jednak za účelem adekvátní reakce na nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. 3. 2011.

14-03-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu insolvenčního zákona

Dne 10. 3. 2011 podepsal prezident republiky zákon ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy byla novela přijata jako reakce na nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 241/2010 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 163/2009 Sb., a na nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 19/09, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 260/2010 Sb.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

14-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Dne 10. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 54/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Předkladatel, tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvádí jako důvod předložení novely potřebu odstranit některé technické problémy, jimiž se dosavadní podoba právní úpravy projevuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 3. 2011.

14-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Dne 10. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 53/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novelizační vyhlášky dochází ke změnám ustanovení § 1 odst. 2, § 7 odst. 1, § 10, § 26 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 117/2007 Sb., rovněž se vkládá nová část devátá o přenositelnosti čísel.

Vyhláška nabývá s několika výjimkami dle čl. II účinnosti dnem 15. 3. 2011.

Infodeska.cz