Právní aktuality 1.8.2011- 9.8.2011


09-08-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Karlovarské trojhránky byly zapsány do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení

Dne 29. 7. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 197, str. 5-7, zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2011 ze dne 28. 7. 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské trojhránky (CHZO)).

Na základě tohoto nařízení je také označení Karlovarské trojhránky (CHZO) zapsáno v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. V nařízení je však opět stanovena výhrada přechodného období, kdy výraz „Karlsbader Oblaten“ může být používán k označení oplatek, které neodpovídají specifikaci uvedené pro „Karlovarské trojhránky“, po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Nařízení také stanoví, že ochranné známky obsahující výraz „Karlsbader Oblaten“, které byly chráněny zapsáním nebo získány používáním přede dnem 19. října 2004, nelze zrušit ani bránit jejich dalšímu používání zapsáním názvu „Karlovarské trojhránky“ jako chráněného zeměpisného označení, pokud jsou jinak splněny obecné požadavky stanovené právními předpisy pro ochranné známky.
Nařízení vstupuje v platnost dnem 18. 8. 2011.

09-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení

Dne 2. 8. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 228/2011 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.

Novela je reakcí vlády na požadavky směrnice Komise 2010/68/EU ze dne 22. října 2010, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení, když vedle dalších změn především stanoví nové znění Přílohy č. 1 Technické požadavky, zkušební postupy a postupy posuzování shody námořních zařízení.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 10. 12. 2011.

Infodeska.cz