Právní aktuality 1.7.2011- 14.7.2011


12-07-2011 ::: Novela zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Dne 8.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 187/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce dle důvodové zprávy k novelizaci přistoupil na základě praktických zkušeností s více než pětiletou aplikací zákona, díky kterým byla zjištěna potřeba upravit ustanovení zákona týkající se správního trestání. Novelou má být do zákona vedle dalšího vložena možnost vyslovit propadnutí nebo zabrání věci, která náleží fyzické osobě, stejně, jako je tomu v případě právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, a upřesnit zánik odpovědnosti u fyzických osob. Dochází také např. k přesunu pravomoci konat řízení ve věci správních deliktů podle zákona v 1. stupni.
Zákon nabývá účinnosti dnem 23.7.2011.

12-07-2011 ::: Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány

Dne 8.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 186/2011 Sb. zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva, který se s účinností nového zákona zrušuje, když má odstranit problematické otázky týkající se aplikace dosavadního zákona o poskytování součinnosti pro řízení před ESLP. Ty se týkaly jednak textu současného zákona o poskytování součinnosti pro řízení před ESLP souvisejících s vymezením subjektů povinných poskytovat součinnost a forem součinnosti poskytované Ministerstvu spravedlnosti při zastupování ČR před ESLP při plnění závazků vyplývajících z Úmluvy, jednak omezené působnosti zákona pouze na ESLP a Výbor OSN pro lidská práva v situaci, kdy nástroje, které zákon zavádí, jsou rovněž použitelné a potřebné pro Ministerstvo zahraničních věcí při zastupování ČR před Soudním dvorem EU, resp. pro vládního zmocněnce pro tuto oblast, který je začleněn do organizační struktury Ministerstva zahraničních věcí.
Zákonem je také novelizován občanský soudní řád.

Zákon nabývá účinnosti dnem 23.7.2011.

12-07-2011 ::: Novela zákoníku práce

Dne 8.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 185/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2009/38/ES, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění). Nová směrnice přináší jisté změny, které by měla novela promítnout také do českého právního řádu. Konkrétně se jedná např. o zjednodušení úpravy složení vyjednávacího výboru a evropské rady zaměstnanců ustavené podle zákona, doplnění a zpřesnění povinného obsahu dohod pro případy podstatných organizačních změn podniku nebo skupiny podniků, povinnost stanovit případy, kdy bude nutné nové vyjednávání, když cílem je předem vyjasnit, jak budou působit evropské rady zaměstnanců v případě podstatných změn struktury podniku, zpřesnění úlohy a pravomocí zástupců zaměstnanců a další.
Zákon nabývá účinnosti dnem 8.7.2011.

12-07-2011 ::: Novela zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Dne 8.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 184/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Dle důvodové zprávy má novela přispět ke kvalitnějšímu výkonu vrchního dozoru v oblasti bezpečnosti podzemních objektů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012 s výjimkou čl. I bodu 12, pokud jde o § 25f odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

12-07-2011 ::: Smlouva mezi vládou ČR a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dne 8.7.2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 65/2011 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států, a na daně podrobně specifikované v jejím čl. 2.

Smlouva vstoupila v platnost dnem 4.5.2011, její ustanovení se však budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) čl. 27 smlouvy. Dnem, kterým se začne smlouva provádět, pak přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ve vztazích mezi ČR a ČLR ustanovení Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou ČLR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsané v Praze dne 11.6.1987 a vyhlášené pod č. 41/1988 Sb.

07-07-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Dne 4. 7. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 182/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy se dle důvodové zprávy novelizační vyhláškou především dotýká obsahu lékárniček ve vozidle povinně umístěných co se resuscitační masky a letáku o postupu při zvládání dopravní nehody týče, reaguje také na novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích vydanou pod č. 133/2011 Sb., která upravuje povinnost užití oděvního doplňku s označením z retroreflexního materiálu. Jako důvod předložení je uváděna také implementace 10 nezapracovaných právních aktů EU do právního řádu ČR.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 7. 2011.

07-07-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela trestního řádu

Dne 30. 6. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 181/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Dle důvodové zprávy má přijatá novela umožnit, aby o náhradě nemajetkové újmy mohlo být rozhodnuto již v průběhu trestního řízení stejně, jako je tomu u náhrady škody majetkové, vedle toho aby mohly předmětem adhezního řízení být také nároky poškozeného vyplývající z toho, že se trestným činem na jeho úkor pachatel bezdůvodně obohatil. Obé má výchovně působit na pachatele, ale především pak má mít pozitivní vliv na poškozeného.
Vedle trestního řádu dochází také k novelizaci zákona o výkonu trestu odnětí svobody, zákona o Probační a mediační službě, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a trestního zákoníku.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

07-07-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o finančním arbitrovi

Dne 30. 6. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 180/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dle důvodové zprávy si navrhovatel zákona kladl za cíl novelizací vyřešit jednak financování finančního arbitra, jehož současný způsob, kdy je realizováno z rozpočtu České národní banky, je předmětem opakovaných kritik ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky, jednak rozšířit působnost finančního arbitra tak, aby bylo učiněno zadost povinnosti transponovat do českého právního řádu příslušnou část směrnice EP a Rady 2008/48/ES týkající se vhodných a účinných postupů pro mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů, a také příslušné ustanovení směrnice EP a Rady 2009/65/ES stran účelných a účinných postupů pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy pro účely mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s činností SKIPCP.

Vedle zákona o finančním arbitrovi dochází také k novelizaci zákoníku práce, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

07-07-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy ČR, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy ČR

Dne 30. 6. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 179/2011 Sb. vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky.

Vyhláška vydaná Ministerstvem financí dle § 21 odst. 3 a § 28 odst. 2 celního zákona nově stanoví odznaky Celní správy České republiky, způsob vnějšího označení příslušníků celní správy a vzory služebních stejnokrojů celníků, způsob zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy a vzor a náležitosti služebního průkazu.

S účinností vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, a to včetně jejích novelizačních vyhlášek.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

07-07-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
Dne 28. 6. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 169/2011 Sb. vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku.

Vyhláška vydaná v návaznosti na nařízení EP a Rady (ES) č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 upravuje pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN) obsaženými v normě ISO 13616 Financial services – International bank account number (IBAN).

S účinností nové vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. 6. 2011.

Infodeska.cz