Právní aktuality 1.3.2011- 7.3.2011


09-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o DPH

Dne 8. 3. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 47/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení bylo vydáno v návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) a rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP, když si některá opatření spadající do oblasti působnosti Smlouvy o fungování EU vyžádala jistá regulační opatření na úrovni Unie, a to zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 3. 3. 2011.

07-03-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Dne 3. 3. 2011 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 58, str. 53-62, zveřejněno rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. 2. 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.

Rozhodnutí navazuje na postoj Evropské unie, která důrazně odmítla násilí a použití síly vůči civilistům, odsoudila represe proti poklidným demonstrantům a vyzvala k bezodkladnému skoncování s násilím a k učinění kroků řešících legitimní požadavky obyvatel. Přestože Rada bezpečnosti OSN přijala dne 26. 2. 2011 rezoluci 1970 (2011), jejímž prostřednictvím byla zavedena omezující opatření vůči Libyi a vůči osobám a subjektům podílejícím se na závažných porušeních lidských práv v Libyi, EU se vzhledem k vážnosti situace domnívala, že je nezbytné přijmout další omezující opatření. Přijaté rozhodnutí je jedním z takových opatření a hovoří např. o zbrojním embargu, zákazu vývozu vybavení pro vnitřní represi či zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob a subjektů, které se účastnily vážného porušování lidských práv vůči lidem v Libyi.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 28. 2. 2011.

01-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Dne 28. 2. 2011 byl ve sbírce zákonů zveřejněn pod č. 41/2011 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry.

Zákonem je novelizován zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o ČNB a zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Změny mají dle důvodové zprávy napomoci k posílení finanční stability a ochrany zájmů spotřebitelů, modernizaci obezřetnostních pravidel, mají také podpořit integraci vnitřního trhu bankovních služeb a posílit spolupráci orgánů dohledu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 28. 2. 2011 s výjimkami dle jeho čl. IX.

01-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nový vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Dne 28. 2. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 43/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

Vyhláškou je vydán nový vzor formuláře na vydání elektronického platebního rozkazu, od jehož zavedení si Ministerstvo spravedlnosti dle důvodové zprávy k vyhlášce především slibuje vyšší rychlost řízení, snížení současné administrativní zátěže soudů, a tím dosažení celkového zefektivnění rozkazního řízení o elektronickém platebním rozkazu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2011.

01-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

Dne 28. 2. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 46/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011.

Předkladatel, tedy Ministerstvo zdravotnictví, jako důvod předložení návrhu vyhlášky uvedlo potřebu řešení krizové situace ve zdravotnictví. Novela samotná spočívá v doplnění části E nazvané "Navýšení úhrady na činnost lékařů ve zdravotnickém zařízení ústavní péče" do přílohy č. 1 k vyhlášce č. 396/2010 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

Infodeska.cz