Právní aktuality 1.12.2010 - 14.12.2010


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce novelu dle důvodové zprávy přijal především z důvodu nutnosti reagovat na situaci, kdy systém stavebního spoření v současné době nevede plně k podpoře financování bytových potřeb, což bylo hlavním účelem pro jeho zavedení v roce 1993, a současně zatěžuje výdajovou stránku státního rozpočtu, čímž se podílí na negativním vývoji státního dluhu. Dalším cílem přijaté novelizace je narovnání podmínek pro zdanění úrokových příjmů z vkladů ve stavebním spoření s podmínkami pro zdanění obdobného typu příjmů z jiných bankovních vkladových produktů.
Vedle zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření dochází také k novelizaci zákona o daních z příjmů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

09-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Dne 8. 12. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 347/2010 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přijatý zákon je projevem snahy zákonodárce snižovat schodek veřejných rozpočtů a postupně směřovat k jejich vyrovnanosti, která se dle důvodové zprávy v tomto případě projevuje záměrem sociálně citlivým způsobem zkrátit některé druhy sociálních dávek.

Zákonem je novelizován např. zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákoník práce, zákon o státní sociální podpoře, zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních službách, občanský soudní řád, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o důchodovém pojištění, zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, služební zákon, zákon o pomoci v hmotné nouzi a další.

Zákon s výjimkou jednoho ustanovení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

09-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

Dne 7. 12. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 343/2010 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace je projevem implementace nového nařízení Rady (ES) č. 428/2009 do právního řádu ČR. To nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, z důvodu jehož adaptace byl zákon č. 594/2004 Sb. přijat. Na základě nového nařízení došlo mimo dalších změn především k rozšíření kontrol nakládání se zbožím dvojího použití z dosavadní kontroly vývozu a přepravy zboží dvojího užití i na oblast tranzitu a poskytování zprostředkovatelských služeb, změny se dotýkají také podmínek použití Všeobecného vývozního povolení Společenství a národních všeobecných vývozních povolení či vydání nových formulářů jednotlivých povolení vydávaných podle citovaného nařízení. Na tyto změny nově přijatý zákon reaguje. Vedle zákona 594/2004 Sb. je novelizován také zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2010.

09-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Dne 8. 12. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 345/2010 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dle důvodové zprávy projevem snahy zákonodárce postupně v zájmu konsolidace veřejných rozpočtů směřujících k jejich vyrovnání redukovat příspěvek za mandát pro politické strany a politická hnutí. Tento příspěvek se v první fázi, tj. počínaje rokem 2011, snižuje o 5 %.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

09-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů

Dne 8. 12. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 346/2010 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh je dle důvodové zprávy reakcí zákonodárce na poslední vývoj evropského práva a má zamezit kolizi domácí právní úpravy s primárním právem EU vykládaným Soudním dvorem EU v oblasti té části právní úpravy, která má přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu. Obecně má být zajištěno, aby nemohlo docházet k neodůvodněné diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo k neodůvodněnému omezování volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody usazování.

Společně se zákonem o daních z příjmů je zákonem novelizován také zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a zákon státní sociální podpoře.

Zákon nabývá s několika výjimkami účinnosti dnem 1. 1. 2011.

02-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o užívání zpoplatněných pozemních komunikací

Dne 1. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 333/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizací dochází ke změně kupónů, kterými se prokazuje zaplacení časových poplatků. Je definována emise pro rok 2011 a jejich popis, čímž je učiněno zadost potřebě odlišit ji od předchozí emise, mění se také některé ochranné prvky nových kupónů. Dochází také ke změnám přílohy č. 2, tedy v seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku, přílohy č. 3, tedy v seznamu dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému, a ke změnám přílohy č. 4, tedy v seznamu silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému.

Vyhláška nabývá s jednou výjimkou účinnosti dnem 1. 1. 2011.

02-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o oběhu osiva a sadby

Dne 30. 11. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 331/2010 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem přijetí této novelizace je nutnost transpozice směrnice Rady 2008/90/ES a směrnice Komise 2009/145/ES do právního řádu ČR. Novelizací má dle důvodové zprávy kromě dalšího dojít např. k úpravě a doplnění některých definic týkajících se rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, k úpravě podmínek pro uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů do oběhu či ke sjednocení právní úpravy kategorie “konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů” s ostatními kategoriemi rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, atd.
Zákon nabývá s výjimkou několika svých ustanovení účinnosti dnem 30. 9. 2012.

02-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Dne 30. 11. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 330/2010 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla zákonodárcem dle důvodové zprávy přijata za účelem omezení podpory, která je těmto zdrojům v současné době poskytována. Má být dosaženo toho, že výstavba velkých solárních elektráren bude ekonomicky méně výhodná, čímž dojde k jejímu snížení.

Zákon nabývá s výjimkou několika svých ustanovení účinnosti dnem 1. 1. 2011.

01-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MF o emisi nových dluhopisů České republiky

Dne 29. 11. 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 321/2010 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 – 2021, 3,85 %.

Dle sdělení vydává Ministerstvo financí státní dluhopisy pojmenované Dluhopis České republiky, 2010 – 2021, 3,85 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru, jmenovitá hodnota dluhopisu pak byla stanovena ve výši 10.000,- Kč. Datem emise je den 29. 11. 2010, datem splatnosti pak den 29. 9. 2021.

01-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero

Dne 29. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 326/2010 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vyhlašuje Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero, která se rozkládá na území Plzeňského kraje v katastrálních územích Alžbětín a Hojsova Stráž. Předmětem ochrany nové rezervace pak jsou přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí a balvanitých polí a stojatých oligotrofních vod ledovcových jezer, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šídlatky jezerní (Isoëtes lacustris), včetně jejího biotopu, a typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jinými právními předpisy vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2010.

01-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

Dne 29. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 325/2010 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vyhlašuje Národní přírodní památku Chýnovská jeskyně a její ochranné pásmo. Ta se rozkládá ne území Jihočeského kraje v katastrálním území Dolní Hořice. Předmětem ochrany jsou pak podzemní a povrchové krasové jevy vytvořené v hrubozrnných a dolomitických krystalických vápencích a nekrasových horninách moldanubika, zahrnující komplex Chýnovské jeskyně, včetně přirozených výplní jeskyní, vzácné minerální formy, zejména fialová odrůda tremolitu hexagonit, přírodní společenstva jeskyní, včetně vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména populace a biotop silně ohroženého druhu živočicha netopýra řasnatého (Myotis nattereri), a nakonec typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Chýnovská jeskyně a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2010.

Infodeska.cz