Právní aktuality 1.1.2011-11.1.2011


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška v návaznosti na ustanovení a přílohy směrnic 2006/118/ES, 2000/60/ES a 2009/90/ES nově upravuje způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení útvarů podzemních vod, způsob hodnocení stavu podzemních vod a náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. 1. 2011.

11-01-2011 ::: Sdělení MPSV o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona o pobytu cizinců na území ČR

Dne 7. 1. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 2/2011 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Částka byla podle § 182a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. Ministerstvem práce a sociálních věcí sdělena pro období od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2011.

11-01-2011 ::: Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Dne 31. 12. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 433/2010 Sb. zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011.
Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2011 byly zákonem stanoveny částkou 1 044 000 908 000 Kč, celkové výdaje pak částkou 1 179 000 908 000 Kč. Schodek státního rozpočtu tak dle zákona činí 135 000 000 000 Kč.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

11-01-2011 ::: Rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky a dalších souvisejících zákonů

Dne 30. 12. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 427/2010 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

K rozsáhlé novelizaci zákona o pobytu cizinců na území ČR zákonodárce dle důvodové zprávy přistoupil z důvodu nutnosti transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES a 2008/115/ES a směrnice Rady 2009/50/ES do českého právního řádu. V souvislosti s promítnutím právní úpravy ve směrnicích obsažené byly novelizovány také další zákony, např. zákon o azylu, zákon o správních poplatcích, zákon o zaměstnanosti, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálních službách, zákoník práce, živnostenský zákon, obchodní zákoník a mnohé zákony další.
Zákon nabývá s několika výjimkami účinnosti dnem 1. 1. 2011.

11-01-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů:

Ve dnech 27. - 31.12.2010 bylo v rámci částek 139 - 151 ve Sbírce zákonů vydáno více než pět desítek právních předpisů, a to např.:

- vyhláška č. 388/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 389/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 392/2010 Sb. o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek

- vyhláška č. 393/2010 Sb. o oblastech povodí

- vyhláška č. 396/2010 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
- vyhláška č. 397/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 400/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

- zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

- vyhláška č. 403/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

- zákon č. 406/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 407/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 408/2010 Sb. o finančním zajištění

- zákon č. 409/2010 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

- zákon č. 410/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 411/2010 Sb. o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
- nařízení vlády č. 415/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

- zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

- zákon č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
- zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
- nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Infodeska.cz