K nesprávnostem v znaleckém posudku při oceňování nepeněžitého vkladu


Klíčová slova článku chyba znaleckého posudku, nepeněžitý vklad, znalec Datum vytvoření článku 24.2.2011 Počet zobrazení 3204x Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:49

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 14. 4. 2010 sp. zn. 29 Cdo 5485/2007, vyjádřil k následkům pochybení znalce při oceňování nepeněžitého vkladu, když judikoval, že určuje-li ustanovení § 59 odst. 3 obch. zák., že posudek znalce musí obsahovat alespoň popis nepeněžitého vkladu (písmeno a/), pak tím rozhodně nemá na mysli výslovné označení předmětu vkladu (nemovitostí) coby vkladu nepeněžitého, nýbrž řádnou identifikaci takového vkladu (v posuzované věci konkrétní označení vkládaných nemovitostí).

Ustanovení § 59 odst. 3 obch. zák. neklade také požadavek, aby uvedení použitého způsobu ocenění vkládaných nemovitostí (písmeno b/) doprovázela informace, že nemovitosti jsou nepeněžitým vkladem a nepředepisuje ani znalci výslovné uvedení účelu ocenění.

Věcná nesprávnost znaleckého posudku při ohodnocení nepeněžitého vkladu do akciové společnosti (chybně určená hodnota nepeněžitého vkladu) zakládá povinnost vkladatele postupovat podle § 59 odst. 6 obch. zák. (doplatit v penězích rozdíl jsoucí v neprospěch společnosti, do které byl nepeněžitý vklad vložen).

Jinak řečeno, ani věcná nesprávnost znaleckého posudku spočívající v chybném určení hodnoty nepeněžitého vkladu tvořeného nemovitostmi nezpůsobuje neplatnost písemného prohlášení vkladatele coby právního úkonu, na jehož základě dochází (spolu s předáním nemovitostí správci vkladu) ke splacení nepeněžitého vkladu a který je podkladem pro vklad vlastnického práva společnosti k předmětu vkladu (nemovitostem) do katastru nemovitostí.

Nezpůsobuje-li neplatnost písemného prohlášení vkladatele ani věcná nesprávnost znaleckého posudku při ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu, pak (za použití argumentu a maiori ad minus) se následek v podobě neplatnosti tohoto prohlášení nemůže projevit ani tehdy, vykazuje-li znalecký posudek (zde oba posudky) vadu spočívající v nedostatku (absenci) údaje o tom, zda hodnota vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem, při řádném chodu věcí odvoditelného z dalších listin, jež jsou podkladem pro zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku.

Zákonem předepsanou náležitostí písemného prohlášení vkladatele ve smyslu § 60 odst. 1 obch. zák. není ocenění nepeněžitého vkladu tvořeného nemovitostmi a absence tohoto údaje v prohlášení nezpůsobuje neplatnost takového úkonu.

(podle obchodního zákoníku ve znění účinném do 30. června 1997)