Souhlas se zpracováním osobních údajů


Registrací dává uživatel svolení k užití poskytnutých osobních údajů k případným marketingovým účelům provozovatele portálu eLAW.c (eLaw.cz, s.r.o.) v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je udělen se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním příslušných osobních údajů, a to zejména jména, příjmení, telefonního čísla, emailu či jiného elektronického kontaktu, data narození, informace o vzdělání a pracovním zaměření a pohlaví (dále jen „Osobní údaje“) provozovatelem, a to pro:

 • marketingové účely, jimiž se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o novinkách, pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování za účelem průzkumu trhu nebo za účelem marketingových výzkumů realizovaných prostřednictvím elektronické pošty, sociálních sítí či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů; a
 • účely realizace a vyhodnocení jakýchkoliv soutěží, ať s věcnými nebo finančními cenami nebo i bez nich.
 • Osobní údaje ve smyslu tohoto souhlasu budou zpracovávány v rozsahu a způsobem, jež jsou nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů.
 • Zároveň souhlasím s využitím podrobností mého emailu či jiného elektronického kontaktu provozovatelem za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to ve vztahu k jeho či cizím produktům a službám.
 • Souhlasím, aby Provozovatel v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, uskutečňoval přeshraniční přenos informací a aby tyto informace byly zpracovávány v informačních systémech třetích osob.
 • Poskytnutí Osobních údajů za výše uvedenými účely je dobrovolné.
 • Tento souhlas uděluji na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení, přičemž jsem byl poučen o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat, resp. odmítnout, a to písemně na poštovní adresu konkrétního subjektu provozovatele, popřípadě na email či jakékoli jiné elektronické kontakty, jejichž prostřednictvím jsou šířena marketingová, obchodní či jakákoli jiná sdělení a informace ve smyslu tohoto souhlasu.

Současně Vám sdělujeme, že máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po provozovateli výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

PROVOZOVATEL VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE SUBJEKTŮ DLE TOHOTO SOUHLASU NEJSOU PŘEDÁVÁNY ŽÁDNÝM TŘETÍM OSOBÁM VYJMA OSOB ZPRAVUJÍCÍCH INFORMAČNÍ SYSTÉM PROVOZOVATELEM, A TO VÝLUČNĚ ZA ÚČELEM JEHO ÚDRŽBY.