Úsporná opatření v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí


Klíčová slova článku ministerstvo práce a sociálních věcí, úsporná opatření Datum vytvoření článku 14.1.2011 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:20
Mgr. Ondřej Chlada

Randl Partners advokátní kancelář
CITY TOWER - Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
http://randls.com

V článku z 28. 12. 2010 jsme informovali o vyhlášení nového zákona č. 347/2010 Sb. („Novela“) a o problematických aspektech, které přináší jeho část novelizující zákon o zaměstnanosti.

Novela nabyla účinnosti od 1. 1. 2011, a přestože její přijetí bylo hojně medializováno (nebo možná právě proto), považujeme za vhodné uvést určitý přehled podstatných změn, které Novela přináší, a jejich praktických dopadů. Upozorníme i na změny, které navzdory některým publikovaným zprávám v Novele obsaženy nejsou. Kromě níže uvedených změn Novela přináší i úpravu pro osoby samostatně výdělečně činné v oblasti nemocenského a sociálního pojištění a výrazné změny v oblasti sociálních služeb.

Dohoda o provedení práce

Pod sankcí neplatnosti zavádí Novela povinnou písemnou formu pro uzavření dohody o provedení práce. Záměrem této změny je nepochybně omezení nelegálního výkonu práce, kdy zaměstnavatelé v případě kontroly tvrdí, že s pracovníky mají uzavřenou ústní dohodu o provedení práce. Zde je však nutno upozornit, že zákoník práce je založen na principu relativní neplatnosti. Pokud tedy oběma stranám bude ústní dohoda o provedení práce vyhovovat a neplatnosti se nedovolají, bude takto uzavřená dohoda i nadále platná. Jediným praktickým důsledkem této změny tak bude sankce hrozící zaměstnavatelům ze strany inspektorátu práce pro nedodržení povinností při vzniku dohody o provedení práce - pokuta ve výši až 300 000 Kč.

Zaměstnavatelé by si v této souvislosti měli být také vědomi toho, že při výkonu práce zaměstnancem na základě ústně uzavřené dohody o provedení práce mohou vzniknout pochybnosti o tom, zda nedošlo ke vzniku pracovního poměru. Za předpokladu, že by bylo možné dovodit konkludentní nebo ústní sjednání podstatných náležitostí pracovní smlouvy, došlo by výkonem práce ke vzniku pracovního poměru se všemi souvisejícími důsledky, včetně náležitostí ukončení takového pracovního poměru (výpovědní doba, odstupné,…).

Vládou slibované rozšíření maximálního rozsahu práce na dohodu o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele ze současných 150 na 300 hodin ročně v Novele obsaženo není a i budoucí realizace tohoto opatření, které by zvýšilo flexibilitu v pracovněprávních vztazích, je nejistá. Zvažována je totiž možnost vykoupení tohoto rozšíření zpojistněním dohod o provedení práce.

Dočasná pracovní neschopnost a pojistné na sociální zabezpečení

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz