Nevyžádáné obchodní sdělení ve formě SMS


Klíčová slova článku nevyžádané sms, obchodní sdělení, sms Datum vytvoření článku 17.12.2010 Kdy naposledy čteno 23.7.2024 00:42
Mgr. Martin Sýkora

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Podle aktuálního průzkumu Českého statistického úřadu vlastní mobilní telefon v současné době 88% obyvatel ČR, přičemž v počtu aktivních SIM karet je ČR dokonce 7. na světě. Takovýto prostor pro potencionální reklamní sdělení prostřednictvím mobilní sítě samozřejmě neunikne pozornosti nejednoho inzerenta.

Cílem tohoto článku bude zodpovědět na otázky, za jakých podmínek lze takovéto reklamní sdělení, nejčastěji v podobě krátké textové zprávy (short message service - SMS) učinit, zda lze tímto způsobem oslovit kohokoliv a zda hrozí případně zasílateli za nevyžádané reklamní sdělení nějaký postih.

Zákon o některých službách informační společnosti stanoví odlišné podmínky pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS, a to pro dvě skupiny adresátů. První skupinu tvoří adresáti v pozici stávajících klientů odesílatele, druhou pak adresáti představující klienty potencionální.

Podmínky pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS stávajícím klientům

V případě SMS zasílaných stávajícím klientům odesílatele (nejčastěji podnikatelského subjektu) se bude jednoznačně jednat o tzv. obchodní sdělení, čímž se rozumí všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. Negativně je obchodní sdělení vymezeno tak, že se za něj nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty. Pokud tedy zasílatelé rozešlou svým zákazníkům nebo obchodním partnerům údaj o změně adresy sídla, telefonního čísla nebo internetové adresy, pak se toto sdělení svou povahou nebude jednat o sdělení obchodní. Za obchodní sdělení se rovněž nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle, což však povaha příjmu sdělení prostřednictvím SMS vylučuje. Pod obchodní sdělení tedy budou spadat jak nabídky nových produktů, tak upozornění na možné slevy či například zasílání „bonusových“ či „výherních“ SMS.

Pro zasílání obchodních sdělení adresovaných podnikatelem stávajícím klientům, nikoliv tedy náhodným číslům, se dříve uplatňoval režim opt-in, což znamenalo, že se za všech okolností požadoval nutný výslovný, doložitelný (tedy nejlépe písemný) a hlavně informovaný souhlas adresáta. To platilo to rovněž ve chvíli, kdy chtěl podnikatelský subjekt zaslat obchodní sdělení svému stávajícímu klientovi. V současné době se uplatňuje mírnější režim opt-out, kdy zasílatel nemusí mít výslovný souhlas adresáta se zasláním obchodního sdělení. Stávající klient však musí mít jasně danou možnost, jak dát najevo svůj nezájem o takovýto způsob propagace zboží či služeb odesílatele. Tento nesouhlas navíc musí mít příjemce možnost vyjádřit zdarma nebo na účet zasílatele obchodního sdělení. Zasílatel pak musí případný nesouhlas příjemce s dalším „obtěžováním“ bez výhrad respektovat.

Podmínky pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS potencionálním klientům

V případě zasílání SMS adresátům, kteří nejsou (tedy nikdy nebyli) klienty zasílatele je nutno nejprve získat jejich průkazný a informovaný souhlas. Situace je tedy právě opačná ve srovnání s klienty zasílatele. V případě klientů se totiž zašle obchodní sdělení (SMS) a v za řádného splnění výše uvedených podmínek se tak může dít opakovaně, až do doby než adresát se zasíláním takovýchto SMS vyjádří nesouhlas. V případě potencionálních klientů však nelze SMS bez předchozího souhlasu vůbec zaslat. V zákoně se nikoliv náhodou vyskytuje pojem „prokazatelný souhlas“, tudíž je vždy nutno veškeré maily či jiné zprávy svědčící o tom, že adresát obchodních sdělení s jejich zasíláním souhlasil, nutno ukládat a pokud možno zálohovat. V případě zahájení správního řízení z důvodu porušování podmínek stanovených zákonem nese totiž důkazní břemeno ten, kdo taková sdělení rozesílal. Je proto nutné dbát na to, aby byly tyto záležitosti dobře technicky ošetřeny a veškeré souhlasy byly pečlivě archivovány. Takováto, na první pohled striktní úprava, chrání adresáty před nekontrolovatelným spamem v podobě záplavy reklamních SMS na mobilní telefony, kdy by, za neexistence současné úpravy, neexistovala hrozba postihu a ostatně ani možnost účinně se takovému způsobu reklamy bránit.

Samotný souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím SMS (učiněný písemně, emailem či prostřednictvím webových stránek zasílatele) by mohl vypadat následovně: „Klient tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí s tím, že mu společnost bude zasílat SMS zprávy (obchodní sdělení) obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které společnost nabízí nebo o novinkách, produktech a službách třetích osob“.

Náležitosti podoby obchodního sdělení prostřednictvím SMS

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz