Právní aktuality 28.1.2012 - 6.2.2012


06-02-2012 ::: Nový občanský zákoník byl postoupen prezidentu republiky

Nový občanský zákoník, jehož návrh byl projednáván jako sněmovní tisk č. 362/0, byl postoupen prezidentu republiky k podpisu. Poté, co návrh ve 3. čtení schválila dne 9.11.2011 Poslanecká sněmovna, byl dne 3.1.2012 postoupen jako tisk 259/0 Senátu. Projednávání tohoto tisku bylo zařazeno na pořad 16. schůze Senátu zahájené dne 25.1.2012. Ač Senát k uvedenému tisku hlasoval celkem třikrát, a to jak o pozměňovacím návrhu, tak o jeho zamítnutí i schválení, všechny tyto návrhy zamítnul a nepřijal tak k tisku žádné usnesení. Ve 30 denní lhůtě běžící od postoupení tisku Poslaneckou sněmovnou, která uplynula dne 2.2.2012, se tedy Senát k návrhu zákona neusnesl, čímž je tento považován za přijatý. Byl tedy postoupen prezidentu republiky k podpisu. Pokud jej prezident podepíše, nebude už nic bránit publikaci nového občanského zákoníku ve Sbírce zákonů.

01-02-2012 ::: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Dne 31.1.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 37/2012 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii.

Zákon je reakcí zákonodárce na směrnici EP a Rady 2010/78/EU, která bývá označována jako Omnibus I. Ta byla přijata v návaznosti na nařízení tzv. dohledového balíčku, na jejichž základě vzniká nový Evropský systém dohledu nad finančními trhy. Podnětem k vytvoření systému byla globální finanční krize, díky níž došlo ve stávajícím systému dohledu k detekci závažných nedostatků. Účelem směrnice je novelizovat stávající znění směrnic týkajících se finančního trhu tak, aby mohlo být cílům stanoveným v nařízeních dohledového balíčku učiněno zadost. Zákon má ambici harmonizovat český právní řád s novou evropskou úpravou, když především transponuje vybraná ustanovení uvedené směrnice.

Fakticky je novelizován zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o kolektivním investování, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o finančních konglomerátech, zákon o platebním styku a zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 31.1.2012.

01-02-2012 ::: Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Dne 30.1.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 32/2012 Sb. vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.

Vyhláška vydaná v návaznosti na přímo použitelné nařízení č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, provádí ta ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, která se vztahují na přípravky a další prostředky na ochranu rostlin. Konkrétně upravuje podmínky přebalování přípravků na ochranu rostlin, kritéria vymezující menšinová použití přípravku, oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek, kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo dalšími prostředky v rámci distribuce, zásady správné distribuční praxe, rozsah a způsob uchovávání dokumentace a záznamů o distribuci přípravků nebo dalších prostředků a jejich původu, požadavky na zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru, technické náležitosti žádosti o tento zápis a nakonec označování dalších prostředků.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, která se včetně svých novel s účinností nové vyhlášky zrušuje.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2012.

01-02-2012 ::: Nová směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Dne 28.1.2012 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 26, str. 1 - 21, zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13.12.2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění).

Nová směrnice nahrazuje dosavadní právní úpravu dané problematiky reprezentovanou směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27.6.1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. U té Evropský parlament a Rada EU na základě návrhu Evropské komise dospěli k závěru, že poté, co již byla několikrát podstatně změněna, je především pro přehlednost a srozumitelnost vhodné, aby byla kodifikována. Nová směrnice směrnici 85/337/EHS tedy nahrazuje, ta se s platností nové směrnice zrušuje.

Směrnice obecně vychází z teze, že by měly být stanoveny obecné zásady posuzování vlivů na životní prostředí za účelem doplnění a koordinace postupů vydávání povolení k provádění veřejných a soukromých záměrů, jež by mohly mít významný vliv na životní prostředí.

V platnost vstupuje směrnice dnem 17.2.2012.

Infodeska.cz