Právní aktuality 25.8.2011 - 1.9.2011


30-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 30. 8. 2011 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 137/2006 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem této novely je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Účelem této směrnice je podporovat, rozvíjet a udržovat evropskou obranně-technologickou a obranně-průmyslovou základnu.

Zákon nabývá účinnosti 12. 9. 2011.

30-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje

Dne 30. 8. 2011 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 253/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela si klade za cíl zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Za tímto účelem blíže stanovuje působnost výboru Regionální rady, termín projednání závěrečného účtu a záprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Regionální rady a dále povinnosti členů výboru a způsob a podmínky volení a odvolávání členů výboru Regionální rady.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2011.

30-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o Celní správě

Dne 30. srpna 2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 252/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela zapracovává rozhodnutí Rady 2009/917/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o používání informačních technologií pro celní účely. Zavádí se tzv. Celní informační systém, což je společný automatizovaný informační systém Evropské unie pro celní účely, umožňující rychlejší zpřístupňování údajů, které posiluje účinnost postupů spolupráce a kontroly celních orgánů členských států při předcházení závažným porušením právních předpisů a jejich vyšetřování a stíhání.

Zákon nabývá účinnosti dnem 30. 8. 2011.

30-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o komoditních burzách

Dne 30. 8. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 247/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Novela upravuje především výkon státního dozoru ve věcech komoditních burz a upřesňuje podmínky vstupu na komoditní trh. Dále tato novela reaguje na aktuální problémy z výkonu státního dozoru a vlastního provozu burz a snaží se odstranit nejasnosti výkladu jednotlivých ustanovení.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2011.

29-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč

Dne 26. 8. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 82/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč.

Dohodou přijatou 1. srpna 2011 v Hodoníně bylo zřízeno Společné česko-slovenské kontaktní pracoviště Hodonín-Holíč. Toto společné kontaktní pracoviště je tvořeno společným policejním pracovištěm ve smyslu článku 12 Smlouvy o policejní spolupráci a společným pracovištěm záchranných složek za účelem podpory spolupráce podle Smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Bylo zřízeno na českém státním území, v katastrálním území Hodonín v blízkosti státních hranic se Slovenskem.

Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu, 1. srpna 2011.

Infodeska.cz