Právní aktuality 2.3.2013 - 4.3.2013


04-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o léčivech a zákona o návykových látkách

Dne 4.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 50/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla k projednání a ke schválení předložena za účelem zpřístupnění léčebného využití rostlin z rodu konopí a produktů z konopí, a to za striktního dodržení mezinárodních úmluv v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek a výhradně v režimu kontrolované lékařské indikace, nakládání a distribuce. V důvodové zprávě je deklarována snaha minimalizovat na co možná nejnižší míru riziko úniku léčebného konopí a produktů z něj na nelegální trh, ale také možnost jakékoliv jiné formy prolnutí legálního trhu s léčebným konopím s trhem nelegálním, například v podobě prodeje nelegálně vypěstovaného konopí jako legálního léčebného konopí.

Vedle zákona o léčivech a zákona o návykových látkách je novelizován také zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ustanovení, dnem 1.4.2013.

04-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Dne 4.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 49/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Dle současné právní úpravy může být členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky přiznána za výkon jejich funkce odměna. Její výši stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolních rad těchto agentur Poslanecká sněmovna, zákon však již nestanoví bližší pravidla pro určení její výše. Kontrolním radám je dle současné právní úpravy také uložena povinnost předložit Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti, jiný způsob informovaní Poslanecké sněmovny již stanoven není. Dle důvodové zprávy tímto Poslanecká sněmovna čelí v daném ohledu značnému informačnímu deficitu, když jí v období mezi výročními zprávami schází příslušné informace, které mohou být využívány třeba právě pro rozhodování o výši uvedených odměn. Za přispění novely má být uvedený informační deficit častějším podáváním informací o činnosti agentur eliminován. O výši odměn bude také po novelizaci Poslanecká sněmovna rozhodovat na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

04-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o vysokých školách

Dne 4.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 48/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy zákonodárce novelou reaguje na současnou situaci, kdy je matka zaměstnankyně z hlediska sociálního zabezpečení ve výhodnějším postavení než matka studentka, neboť má jednak šanci na vyšší příjmy v podobě nároku na peněžitou pomoc v mateřství, jednak možnost zvolit si rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. Celkový objem vyplacených peněz je u matky zaměstnankyně rovněž vyšší o sumu peněz vyplacených na peněžité pomoci v mateřství. Matce zaměstnankyni jednoduše zákoník práce přiznává zvláštní péči a ochranu v několika směrech. Zákon o vysokých školách a vysoké školy samotné naopak mateřství a rodičovství studentů nijak nereflektují, a to především co se jejich vlivu na prodloužení nebo přerušení studia, a s tím spojenými podmínkami a poplatky, týče. Aktuální právo tak neposkytuje odpovídající ochranu mateřství a rodičovství v souvislosti s vysokoškolským studiem, což považovali předkladatelé novely zákona za současného stavu sociální vyspělosti české společnosti za nepřijatelné. Novela má tedy ambici popsaný stav, kdy má matka studentka v oblasti sociálního zabezpečení horší postavení než matka zaměstnankyně, napravit a postavení rodičů – studentů vysokých škol alespoň částečně přiblížit postavení a úrovni péče a ochrany rodičů – zaměstnanců. Předkladatelé novely sice uznávají, že je současné výhodnější postavení zaměstnanců dáno skutečností, že přispívají do systému sociálního zabezpečení více, než je tomu u studentů, zdůrazňují však jednak zdravotní aspekty, kdy se stoupajícím věkem rodičky, což je v případě odložení rodičovství až na dobu po studiu vysoké školy jednoznačný fakt, stoupá i riziko komplikací během těhotenství a porodu, jednak aspekty demografické. Oddalování rodičovství totiž v konečném důsledku vede k úbytku obyvatel a stárnutí populace, což je nežádoucí o to více, když jde o zpomalení obnovy populace vysokoškoláků. Právě absolventi vysokých škol, dle statistik, snáze hledají práci, mají vyšší průměrné výdělky, méně zatěžují státní rozpočet čerpáním sociálních dávek a naopak více do něj přinášejí. Sledovány jsou tak, vedle dalších, také ekonomické důvody motivovat tuto skupinu osob k mateřství a rodičovství. Novelizovaná právní úprava má podněcovat studenty vysokých škol k tomu, aby kvůli obavám o zdárný průběh studia a finanční zabezpečení neodkládali své mateřství a rodičovství na pozdější dobu. Díky novele jim má být poskytnuta ochrana srovnatelná s ochranou poskytovanou zákoníkem práce.

Vedle zákona o vysokých školách dochází rovněž k novelizaci zákona o státní sociální podpoře. Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

04-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o specifických zdravotních službách

Dne 4.3.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 47/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Novela se dotýká v poslední době často diskutované problematiky posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Podle dosavadního znění § 59 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách se osoba ucházející se o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Jelikož jsou dle zákoníku práce základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopadá v současné době povinnost podrobit se lékařské prohlídce i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Podle předkladatelů tohoto novelizačního zákona však tato relativně nová povinnost zbytečně zatěžuje zaměstnavatele i zaměstnance sjednávající takové dohody uzavírané na časově omezenou dobu. Proto má novelou dojít k zúžení okruhu těchto osob ucházejících se o zaměstnání, jež mají povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce, přičemž však tato povinnost nebude ani u dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti zcela vyloučena. Nadále budou stanoveny situace, kdy bude nutné, aby se uchazeč sjednávající jednu z uvedených dohod lékařské prohlídce podrobil. Dochází rovněž ke zpřesnění pravidel pro poskytování pracovnělékařských služeb.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

Infodeska.cz